10. HAFTA - 10. hafta Niyazi Berkes Trkiyede adalama...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 10. hafta Niyazi Berkes Trkiyede adalama 398-412 Yaz istibdad rejiminin douunu 1870lerdeki devlet adamlar arasndaki atmalar nda deerlendiriyor. Yeni Osmanllarn 67 de yapt devrim, Abdlaziziin drlmesi, merutiyeti ilan etmesi beklenen V. Muratn yeterli grlmeyip zekas ve dirayeti duyulan Abdlhamitin tahta getirilmesi. Abdlhamitin de merutiyeti ve Kanun- Esasiyi kendi yetkilerini geniletecek ve daha sonra mutlakiyet kazanacak ekilde ilan etmesi. Yazar, bu olaylar anlatrken kmazda olan slamclk-Batclk-Ulusuluk atmasnn Abdlhemitin politakasyla, uzun bir dnem iin sona erdiini hatrlatyor. Niyazi Berkes, Abdlhamitin zekasna hayranln gizlemiyor ama ona kar. Ona gre Abdlhamit, merutiyet ilan edecek bir padiah arayan ve bunun iin kendisine gelen Mithat Paay kendisine balyor. A.Hamit beenmedii kiileri nce iirip sonra vurma taktiinin ustas. Mithat Paada kurbanlardan biri. Aralarndaki tartmalara yanl anlamalar hakim. A.Hamit bundan istifade ediyor ve nerdeyse cumhuriyet isteyen Mithat Paaya kendi mutlakiyetini kabul ettiriyor. Yanl anlamalarn kayna son zamanda tretilen szcklerin kavram kargaas oluturmas. Mesela merutiyet, Mithat Paaya gre Padiaha koulan bir art. A.Ahmite gre padiahn egemen olmas artyla ileyen bir kurum. Ayrca merutiyeti isteyenler arasnda da mthi anlamazlklar var. rnein Namk Kemal ve Mithat Paa iki farkl amacn temsilcisi: Mithat Paa adem-i merkeziyeti, vilayetlere ayrlm bir Osmanl dnrken. Namk Kemal merkeziyeti, vatanperverlik ve birlik olma yanls. A.Hamit bu karklk stne kendi yapt kasti, elikili yorumlarla kafalar daha da kartryor ve kimse ne istedini bilemez oluyor. Bylece Tanzimatla padiahn kstlanan yetkileri, A.Hamitin istekleriyle ekil alan Kanun- Esasiyle birlikte tekrar geniliyor. Ayn zamanda meruiyet kazanyor. rnek: Padiah meclisi tekrar amak artyla tatil edebilir maddesinde tekrar amak iin zaman snrlamas yok. 1878de meclisi yasal olarak kapatan A. Hamit kendisine verilen bu zaman hrriyetini 30 yl boyunca kullanarak meru bir mutlakiyet kazanyor. OSMANLI-TRK ANAYASAL GELMELER (1789 1980) BLENT TANR (s. 413-434) Birinci Merutiyet 1876 Kanun- Esassi ile balar.Parlementolu Yaam 2 yl; ardndan istibdat dnemi 30 yl srer. I. Merutiyetin Douu Mayalanma asndan tanzimat yllarna dayanr.Tanzimatn ekonomik ve sosyal baarszlklarna; i karklk ve d mdahelelere ve 1871den sonra iyice koyulaan baskc bir rejime kar bir araytr....
View Full Document

Page1 / 6

10. HAFTA - 10. hafta Niyazi Berkes Trkiyede adalama...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online