10. HAFTA - 10 hafta Niyazi Berkes– Türkiye’de...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 10. hafta Niyazi Berkes– Türkiye’de Çağdaşlaşma 398-412 Yazı istibdad rejiminin doğuşunu 1870’lerdeki devlet adamları arasındaki çatışmalar ışığında değerlendiriyor. Yeni Osmanlıların ’67 de yaptığı devrim, Abdülazizi’in düşürülmesi, meşrutiyeti ilan etmesi beklenen V. Murat’ın yeterli görülmeyip zekası ve dirayeti duyulan Abdülhamit’in tahta getirilmesi. Abdülhamit’in de meşrutiyeti ve Kanun-ı Esasi’yi kendi yetkilerini genişletecek ve daha sonra mutlakiyet kazanacak şekilde ilan etmesi. Yazar, bu olayları anlatırken çıkmazda olan İslamcılık-Batıcılık-Ulusçuluk çatışmasının Abdülhemit’in politakasıyla, uzun bir dönem için sona erdiğini hatırlatıyor. Niyazi Berkes, Abdülhamit’in zekasına hayranlığını gizlemiyor ama ona karşı. Ona göre Abdülhamit, meşrutiyet ilan edecek bir padişah arayan ve bunun için kendisine gelen Mithat Paşa’yı kendisine bağlıyor. A.Hamit “beğenmediği kişileri önce şişirip sonra vurma taktiğinin ustası”. Mithat Paşa’da kurbanlardan biri. Aralarındaki tartışmalara yanlış anlamalar hakim. A.Hamit bundan istifade ediyor ve nerdeyse cumhuriyet isteyen Mithat Paşa’ya kendi mutlakiyetini kabul ettiriyor. Yanlış anlamaların kaynağı son zamanda türetilen sözcüklerin kavram kargaşası oluşturması. Mesela meşrutiyet, Mithat Paşa’ya göre Padişaha koşulan bir şart. A.Ahmit’e göre padişahın egemen olması şartıyla işleyen bir kurum. Ayrıca meşrutiyeti isteyenler arasında da müthiş anlaşmazlıklar var. Örneğin Namık Kemal ve Mithat Paşa iki farklı amacın temsilcisi: Mithat Paşa adem-i merkeziyetçi, vilayetlere ayrılmış bir Osmanlı düşünürken. Namık Kemal merkeziyetçi, vatanperverlik ve birlik olma yanlısı. A.Hamit bu karışıklık üstüne kendi yaptığı kasti, çelişkili yorumlarla kafaları daha da karıştırıyor ve kimse ne istediğni bilemez oluyor. Böylece Tanzimat’la padişah’ın kısıtlanan yetkileri, A.Hamit’in istekleriyle şekil alan Kanun-ı Esasi’yle birlikte tekrar genişliyor. Aynı zamanda meşruiyet kazanıyor. Örnek: “Padişah meclisi tekrar açmak şartıyla tatil edebilir” maddesinde tekrar açmak için zaman sınırlaması yok. 1878’de meclisi yasal olarak kapatan A. Hamit kendisine verilen bu zaman hürriyetini 30 yıl boyunca kullanarak meşru bir mutlakiyet kazanıyor. OSMANLI-TÜRK ANAYASAL GELİŞMELERİ (1789 – 1980) BÜLENT TANÖR (s. 413-434) Birinci Meşrutiyet 1876 Kanun-î Esasîsi ile başlar.Parlementolu Yaşam 2 yıl; ardından istibdat dönemi 30 yıl sürer. I. Meşrutiyet’in Doğuşu Mayalanma açısından tanzimat yıllarına dayanır.Tanzimat’ın ekonomik ve sosyal başarısızlıklarına; iç karışıklık ve dış müdahelelere ve 1871’den sonra iyice koyulaşan baskıcı bir rejime karşı bir arayıştır....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 6

10. HAFTA - 10 hafta Niyazi Berkes– Türkiye’de...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online