{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

11. HAFTA - Niyazi Berkes Trkiyede adalama Tanzimatn yaratt...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Niyazi Berkes Türkiye’de Çağdaşlaşma Tanzimatın yarattığı devlet-din yada gelenek ile çağ gerekleri tutarsızlığı ve Genç Osmanlılar eğiliminin bunları birleştirme çabası aslında Abdulhamit Hükümdarlığının temellerini oluşturur diyor Niyazi Berkes. Yalnız bu baskıcı rejimin sadece A.Hamitten değil aynı zamanda islam dünyasındaki koşulların da yansımasıdır diyor. Bu yansıma dünyada avrupanın etkisini artmasıyla islam halifesi(A.Hamit) etrafında birleşme düşüncesidir. Bunun yanında Osmanlıdaki halkın içinde bulunduğu durum müslümanların ittihatını gerektiriyordu. Böylece halk A.Hamit’in hilafet ve saltanatına sıkı sıkıya bağlıydı. A.Hamit’in anayasalı İslam devleti modelinde ne anayasanın ne de parlamentonun fazla bir önemi yoktu. Asıl sultan ve halife olan padişahtaydı. A.hamitin siyasal, dinsel ve askeri iştiare komiteleri vardı(bilgi). Fakat çağdaş bir yönetim sistemi ve bürokrasiden yoksundu, sadece telgraf( en gelişmiş araç) vardı. Hafiyecilik ve jurnalcilik gelişmişti. Fakat bunlar yönetime telgraf ve bürokrasi kadar yardımcı olmadı. Daha sonra ordu ve donanmayı da kendine bağladı. Abdülhamitin tüm amacı ulema-bürokrat- asker güçlerinin birleşmesini önlemekti. Bununla beraber asıl kaynağı halktı ve halka ulaşmak için tarikatları kullandı. Başta basın olmak üzere pek çok şeyi sansürledi. İslamcı anayasacılık ve liberalizm işte bu şekilde ilerledi. Tanzimat döneminde çıkan akımlara ters olarak İslamcılık ve şeriatçılık resmi ideoloji haline getirildi. İslam Hristiyanlık birbirinden ayrı iki dünya gibi gösterildi halka. (Şarklılık) Genç osmanlılar içinse modern kurallar islamcılığın içinden çıkmıştı ancak onlar için batı yinede bir model arayış kaynağı idi. Meşveret=demokrasi, Ümmet=nation gibi kelimeleri alıyorlardı ve onlara göre bu yabancı düşünü ve kavramları almak demek değildi. Niyazi Berkes Abdülhamitçiligi, genç osmanlılara nazaran daha üstün tutuyor. Genç Osmanlıların saf İslam kurallarını çarpıtma ve aldatma eğiliminde olduklarını Abdulhamitin ise buna son verdiğini söylüyor. Bunda da amaç A.hamit rejiminin İslamlığın gerektirdiği rejimin ta kendisi olduğunu göstermekti. Tanzimat dönemindeki batı etkisinin ekonomik ve teknoloji kaynaklı olduğunu anlayamadılar ve kurtulma işinin bir din sorunu olduğunu sandılar. Fakat Genç Osmanlılar ne tam bir Pan-Türkist nede Pan islamist’di(pan tamamen anlamında bişi). A.Hamit ise pan-İslamcı idi. Fakat bu pan İslamcılık daha çok realist bir karakter taşıyordu, ve daha çok dış akımlara karşı (arap şeyhlere, mehdilere) savunma olarak kullanılmıştır. Pan İslamcılık: 1) Hilafet sadece ruhani egemenlik değil, İslamlığa özgü devlet biçimidir. 2)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

11. HAFTA - Niyazi Berkes Trkiyede adalama Tanzimatn yaratt...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online