12 HAFTA - Bülent Tanör(Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri(1789-1980 ABDÜLHAMİT MUTLAKİYETİ Mutlakiyete geri dönüşün başlıca

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bülent Tanör (Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri (1789-1980) ) ABDÜLHAMİT MUTLAKİYETİ Mutlakiyete geri dönüşün başlıca sonuçları, - Mithat Paşa başta olmak üzere meşrutiyet yanlılarının şu ya da bu yolla tasfiyesi, susturulması, başkentten uzaklaştırılması ya da satın alınması,- Kişi güvenliğinin ve özgürlüklerinin yok edilmesi,- Hafiyelik ve jurnal ağıyla bir “korku devleti” nin kurulması olmuştur. Bu baskılar içerisinde, ülkenin düşünce, sanat, basın ve yayın hayatını hedef alanlar özel bir önem taşır. Mesela basımevi açılması, kitap basımı, yabancı yayınların ülkeye sokulması izne bağlandı. Muzır ve edebe aykırı eserleri taşımak, satmak ve dağıtmak suçtu. Gazetelerin uymaları gereken esasları bunlara bildiren 9 maddelik gizli yönetmelikte, herşeyden önce,- Padişahın sağlığı- Ürün durumu,- Ticaret ve sanayinin ilerlemesi üzerine haberler verilmesi isteniyor;- Şahsiyata ilişkin yazıların,- Şikayet dilekçelerinin,- “Ermenistan” sözcüğünün- yabancı hükümdarlara karşı yapılan gösteri ve suikastların yayımlanması ve bu yönetmelikten gazetelerde söz edilmesi yasaklanıyordu....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 2

12 HAFTA - Bülent Tanör(Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri(1789-1980 ABDÜLHAMİT MUTLAKİYETİ Mutlakiyete geri dönüşün başlıca

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online