14. HAFTA - 14. HAFTA Sultan Abdl Hamit- SYAS HATIRATIM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
14. HAFTA Sultan Abdül Hamit- SİYASİ HATIRATIM SAYFA 509-555 Arkadaşlar isminden da anlaşılacağı gibi bu bölüm tamamen Abdül Hamitin kendi düşünceleri.özeti direk Abdülhamitin ağzından yazdım hadi kolay gelsin. Jön Türkler ve Kanuni Esasi: Yurt dışındaki jöntürklerin imparatorluğun ahlak ve mali bakımından iflas etmiş olduğunu söylemesi onların şeref merhumunu kaybetmiş olmasıyla açıklanır. Mili ıslahatlara canla başla katılmadığım için JT ler beni korkaklıkla itham ediyor fakat maruz kaldığım felaketleri unutuyorlar.(amcamın tahtan indirilmesi sonra garip şekilde intihar etmesi, biraderim Murat ‘ın delirmesi ve hapsedilmesi) Kanuni Esasi(1894): Mithat, rüştü Damat İbrahim gibi kişiler bir yandan bana şevketlü derken bir yandan da Kanuni E nin medeniyet zaferi getireceğini iddia etmeleri çok garip. Avrupalı gazetelerin Kürt politikamızı eleştirmesini anlayamadım. Bizim yaptığımız Kürt kazaklarından alaylar teşkil etmek ve Bazı Kürt ağalarının çocuklarını İstanbul’da yetiştirip onlara memuriyet vermek. Böylece Kürtler itaat fikrini öğrenip devlete sadık kalacaklar bunda ne zarar olabilir. Bu gazetecilerin, Kürtlerin ilerde istiklallerini ilan etmek için bize karşı mücadele edeceklerini söylemesini hala anlayamadım. Bahşiş Meselesi : Avrupalılar bizde ki bahşiş olayını eleştiriyorlar. Fakat devletimizin fukaralık içinde olduğunu unutuyorlar. Memurlarımın devletten aldıkları paralarla geçinmelerine imkan yok bu yüzden halkın verdiği bahşişleri abartmamak lazım. Tabi ki bu fertten gelen vergileri azalttığı için bütçemizi olumsuz etkiliyor. J. T. ler (1897): Hafiyelerim sayesinde Cenevre de jt lerin gizli kongre topladıklarını öğrenmiş bulunmaktayım. Bunların tek amacı milleti aydınlatmak, terakki ettirmek gibi bahaneler bulup mevcut düzeni yıkmak, atalarının yıllardır uğraştıklarını mahvetmek ve iktidarı ele geçirmek. Bir Jön Türk Mecmuası (1898): Bana ve memleketime karşı çıkan her şeyi bilmek zorundayım. Paris’te bir türkün benim aleyhimde yazdığı bir kitap elime geçti. Bu hakaret ve iftira dolu yazıyı okuyunca ağladım. Buna rağmen bunu yazan adamın tekrar devlet hizmetine alınmasını istiyorum. Eskiden sürüden ayrılana ser muamele ediyorduk.Artık bu yöntemden vazgeçtim. Lüks ve Bürokrasi Aleyhinde (1897)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 3

14. HAFTA - 14. HAFTA Sultan Abdl Hamit- SYAS HATIRATIM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online