14. HAFTANIN DÄ°ÄžER YARISI

14 HAFTANIN - Osmanllarn inhitat Fuad paa Trk halknn bozulduunu imparatorluun zayfladn sylyor Hatta gerilemenin sebebi benmiim Herkes grevini

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Osmanlıların inhitatı : Fuad paşa, Türk halkının bozulduğunu, imparatorluğun zayıfladığını söylüyor. Hatta gerilemenin sebebi benmişim. Herkes görevini yapsaydı halimiz böyle olmazdı. Kimse çalışmak, öğrenmek yanlısı değil. Bizi zinde tutabilecek tek kuvvet İslam’dır. Biz hiçte Fuat ın dediği gibi can çekişen bir millet değiliz. Biz canlı kuvvetli bir milletiz fakat ulu dinimize sadık kalmamız lazım. Zabitlerin yabancı memleketlerde tahsili(1898): Paşa çocuklarını Prusya da tahsile göndermek bize çok pahalıya mal oluyor fakat bu Avrupa da iyi etki yapıyor. Hem ordumuzu istenen seviyede tutmak için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağımızı gösteriyoruz hem de Alman dostlarımızı gururunu okşamış oluyoruz. Fakat gençlerimizin orada öğrendikleri maalesef içki içmek ve ahlaka uygunsuzluk. Geldiklerinde paşalara yukardan bakıyorlar adetlerimizi tenkit ediyorlar. Harpte en mühim şey, akıl,cesaret ve mukavemettir ve de yüce Allah’a samimi bir iman. İşte iyi bir askerin vasıfları bunlardır. Mithat ve Hempaları(1899) : Tahta çıktığımda her şey çok kötü durumdaydı. Mithat bile gizlice beni öldürtmeye çalışıyordu. Hayatımı bana sadık adamları uyanıklığına borçluyum. Başımdan geçenler en kuvvetli adamları bile sarmaya kafidir. Bu kadar ihtiyatlı olmamın nedeni bu herhalde. Geniş bir haber alma teşkilatı kurmasam, etrafımı saran tehlikelere karşı kendimi nasıl korurdum. İstihbarat Teşkilatı ve Hafiyelik(1900) : Her şeyden önce istihbarat teşkilatı bizim için çok değerlidir. Her ne kadar perde arkasında oynananlar için çeşitli yöntemler kullanıyorsak gene de bizim hafiyelik teşkilatının pek feci olduğu söylenemez. İnkılaplar(1901): Büyük devletler devamlı inkılap istiyor. Sefirler hükümetmiş gibi saraylarından yüksek memurlara emirler veriyorlar. Ayrıca sanki bütün inkılaplar onların emirleriyle yapılıyormuş gibi bir tesir uyandırarak bizi milletimiz önünde küçük düşürmek istiyorlar. Fakat memleketimiz de Avrupa hayatını uygulamak mümkün değildir Bu memleket
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 3

14 HAFTANIN - Osmanllarn inhitat Fuad paa Trk halknn bozulduunu imparatorluun zayfladn sylyor Hatta gerilemenin sebebi benmiim Herkes grevini

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online