59 - Cemal Yaln C Sosyal Bilimler Dergisi Mays 2002 Cilt 26...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Cemal Yalçın C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2002 Cilt : 26 No: 1 45-60 Türkiye’den dışa göçün, göç veren diğer bazı ülkelerle (Yugoslavya, İspanya, Pakistan, Hindistan gibi) kıyaslanamayacak kadar kısa bir geçmişe sahip olmasına karşılık, bu kısa süre içerisinde 4 milyon civarında Türk’ün yabancı ülkelerde yaşıyor olması, dışa göç olayının çokkültürcü söylemlerle ilişkisi içerisinde incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Erime potası yaklaşımının önceki teoriden tek farkı, göçmenlerin kültürel farklılıklarının eritilerek yok edilmesidir. Bu yaklaşıma göre asimilasyon şu şekilde işlemektedir (Gordon, 1964:125-126): Eğer büyük çaplı farklı kültürlerden insanların yerli toplum bireyleriyle evlilikleri gerçekleşirse, göçmenler bu toplumun kültürel yapılarına ve kurumlarına gireceklerdir. Bu, önyargıların hedefi olabilecek grupların olmayacağı anlamına gelecektir ki, yurttaşlık boyutunda asimilasyon gerçekleşecek ve çatışmalara hiç bir şekilde zemin bırakmayacaktır. Bilindiği üzere; Türklerin dış göç macerası geçmişi itibariyle uzaklara gitmeyen bir oluşumdur. II. Dünya Savaşı sonrası, Batı Avrupa ülkelerinin Marshall yardımının da etkisiyle içine girdikleri hızlı ekonomik gelişme onları işgücü bulma sıkıntısıyla baş başa bırakmıştır. Bu durum koloni ilişkisi olanları eski kolonilerinden, olmayanları ise daha az gelişmiş ülkelerden faal nüfus fazlalarını istemeye yöneltmiştir. 1960’a kadar Türkiye bu resmin içinde yer almazken 1960’lı yıllarla birlikte önce Almanya, ardından da diğer ülkelerin talepleriyle yurtdışına işçi göndermeye başlamıştır. Sonraki yıllarda bu göçün her türlü engellemeye karşın, şekil değiştirerek korkunç bir hızla artarak devam etmesi, günümüze gelindiğinde yaklaşık 4 milyon Türkün yurtdışında yerleşmesine kaynaklık etmiştir. En son verilere göre, Batı Avrupa ülkelerinde bulunan Türklerin toplam sayısı 3.155.122 olup ülkelere göre dağılımı şöyledir: Almanya 2.110.223 Fransa 301.209 Hollanda 299.909 Avusturya 138.220 İsviçre 79.925 İngiltere 72.500 Belçika 70.701 Danimarka 36.569 İsveç 35.866 Norveç 10.000 Toplam 3.155.122 Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2000:3. Türkiye’den dışa göç 40 yıllık süreç içerisinde ele alındığında, bazı önemli özellikler ortaya çıkmaktadır. Örneğin Almanya’ya giden ilk kuşak işçiler misafir işçi statüsüne tabi tutulduklarından (Paine, 1974), bunların Alman toplumuna uyum sorunları ve kendi kültürlerini devam ettirmeyle ilgili sorunları hemen hemen hiç ele alınmamış ya da yeterince önem verilmemiştir. Yurtdışında bulunan işçiler geri dönme fikrini belirsiz bir geleceğe erteleyip ailelerini
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

59 - Cemal Yaln C Sosyal Bilimler Dergisi Mays 2002 Cilt 26...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online