{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

101 birinci ara odev - TLL 101 A5 B5 C2 D2 GRUPLARI N BRNC...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TLL 101 A5, B5, C2, D2 GRUPLARI İÇİN BİRİNCİ DÖNEM İÇİ ÖDEVİ TLL 101 dersinde şimdiye dek iki roman okudunuz. Kendi okumalarınızdan, sınıflardaki tartışmalardan ve TLL 101 Metinler seçkisindeki yazılardan yola çıkarak bu romanlarda yazarların amaçları ve stratejileri hakkında fikir edindiniz. Bu çerçevede Namık Kemal ve Ahmet Midhat’ın, romanın yapısal özellikleri (olay örgüsünün kuruluşu, yazarın konumu, dilin kullanımı, üslup, karakter yaratmadaki tercihler, halkı eğitmek için faydalı bilgiler verme gibi); gerçekçilik; komediye ya da trajediye eğilim; öne çıkarılan ahlaki değerler; ideoloji; Batılılaşmaya yönelik tutum; roman ve romancılık anlayışı; romanda kadınların, cariyelerin, gayrimüslimlerin, entelektüellerin, Batıcıların, Batılıların, muhafazakârların, zenginlerin, tüccarların, memurların, bekârların, evlilerin, vs. sunuluş biçimi gibi bakımlardan benzerlikler ve farklılıklar gösterdiğini de gördünüz.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

101 birinci ara odev - TLL 101 A5 B5 C2 D2 GRUPLARI N BRNC...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online