{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

187-191 - çıkıyor Atilla önderliğindeki Hunlar Atilla...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
The Barbarization of the West Roman accommodation of the Visigoths set the pattern for subsequent settlement of barbarians in the western half of the empire. Bu oluşumlar esnasında komutanlar da birer barbardı ve barbarlar ordunun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyordu. 4. yüzyılın sonlarına doğru ve 5. yüzyılda, imparator barbarları “integral parts of the army” olarak gördü. Güney Gaul ve İspanya’nın takındığı politika da aynı bu doğrultudaydı. Alaric’in varisi(Ataulf) İmparator Theodosius’un kızıyla evleniyor ve kısa bir süre sonunda Bordeaux’ta “Gallo-Roman Aristocrats” tarafından yönetilen bir devlet oluşuyor. İmparatorlukla challenge edecek tek güçlü barbarianlar Vizigotlar değildi; Afrika’yı kısa zamanda ele geçiren Vandallar da vardı. Vandallar, Kuzey Afrika’yı üs olarak kullanıp Avrupa kıyılarını ve Roman “shipping”e saldıyorlar.Başka bir tehlike de 430lu yıllarda ortaya
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: çıkıyor, Atilla önderliğindeki Hunlar. Atilla Roma’nın içlerine kadar girmeyi başarıyor ancak şehrin kapısına dayanmadan dönemin başpiskoposu Pope Leo I tarafından durduruluyor ve bu olay da papazlığın saygınlığına saygınlık katıyor. Daha sonraları Theodoric kendini ruler olarak ilan ediyor. Theodoric zamanında Roman’lar ve Ostrogothic institutionlar ayrılıyorlar ve tek ortak noktaları Theodoric oluyor. Theodoric, Roman’ların kralı, patrician ve batıdaki ordu komutanıydı. Barbarlaşma döneminde, kısaca emperor political gücünün yanı sıra ordu komutanlığı görevini de üstleniyor. İngilizlerin kaderi de aynı bu doğrultuda. Barbarlar buraya federated troop olarak geliyorlar ve ruler olarak kalıyorlar. 5. Yüzyılda alman savaş grupları adanın büyük çoğunluğunu işgal ediyorlar....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online