187-191 - kyor, Atilla nderliindeki Hunlar. Atilla Romann...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
The Barbarization of the West Roman accommodation of the Visigoths set the pattern for subsequent settlement of barbarians in the western half of the empire. Bu oluşumlar esnasında komutanlar da birer barbardı ve barbarlar ordunun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyordu. 4. yüzyılın sonlarına doğru ve 5. yüzyılda, imparator barbarları “integral parts of the army” olarak gördü. Güney Gaul ve İspanya’nın takındığı politika da aynı bu doğrultudaydı. Alaric’in varisi(Ataulf) İmparator Theodosius’un kızıyla evleniyor ve kısa bir süre sonunda Bordeaux’ta “Gallo-Roman Aristocrats” tarafından yönetilen bir devlet oluşuyor. İmparatorlukla challenge edecek tek güçlü barbarianlar Vizigotlar değildi; Afrika’yı kısa zamanda ele geçiren Vandallar da vardı. Vandallar, Kuzey Afrika’yı üs olarak kullanıp Avrupa kıyılarını ve Roman “shipping”e saldıyorlar.Başka bir tehlike de 430lu yıllarda ortaya
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kyor, Atilla nderliindeki Hunlar. Atilla Romann ilerine kadar girmeyi baaryor ancak ehrin kapsna dayanmadan dnemin bapiskoposu Pope Leo I tarafndan durduruluyor ve bu olay da papazln saygnlna saygnlk katyor. Daha sonralar Theodoric kendini ruler olarak ilan ediyor. Theodoric zamannda Romanlar ve Ostrogothic institutionlar ayrlyorlar ve tek ortak noktalar Theodoric oluyor. Theodoric, Romanlarn kral, patrician ve batdaki ordu komutanyd. Barbarlama dneminde, ksaca emperor political gcnn yan sra ordu komutanl grevini de stleniyor. ngilizlerin kaderi de ayn bu dorultuda. Barbarlar buraya federated troop olarak geliyorlar ve ruler olarak kalyorlar. 5. Yzylda alman sava gruplar adann byk ounluunu igal ediyorlar....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online