550-582t - Murat Belge Trkiye i Partisi TPin kuruluu Trkiye...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Murat Belge- Türkiye İşçi Partisi : TİP’in kuruluşu: Türkiye İşçi Partisi, 27 Mart darbesi sonrasının görece serbest ortamında, sendika başkanlarının kurucu olarak yer almasıyla, 13 Mart 1961’de kuruldu. Sonradan kuruculardan Ahmet Muşlu ’nun MİT için çalıştığı ortaya çıktı. TİP kurulduktan sonra hem işçilerden hem de sendika üyelerinden fazla ilgi görmedi. Parti mensupları, hem işçileri ve aydınları partiye çekmek hem de Türk-İş çevresinin kurmaya çalıştığı Çalışanlar Partisi’ni engellemek için, bir aydının başkanlığa getirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bu sebeple Mehmet Ali Aybar başkanlığa getirildi. Aybar, devletçi ve planlı bir ekonomi, çalışan halkın ülke yönetiminde etkin rol oynadığı bir yönetim tasarlıyordu. Aydınlarla işçilerin kader birliği yapması gereğine inanıyordu. Aybar, ülkenin uygarlaşma sürecinde halkın dilek ve kararlarının uygulanmasını arzuluyordu. 1962 Türkiye Sosyalist Partisi’nin, TİP’e katılmasıyla birçok aydın partiye üye oldu. Aybar’ın genel başkanlığı ile TİP’in tarihi başladı. Partide işçi ve aydın ayrımı vardı. Yönetim kurulunda her ne kadar işçi kesiminin oy ağırlığı %51 olarak gösterilse, partide işçiler yalnızca sendikacılarla temsil ediliyordu. Bu durum İzmir Kongresi sonrası ayrılmalara yol açmıştı. Parti yönetim kurulunda kol emekçilerine yer garantisi verilmesi de diğer bir eşitsizlikti. Canlanma Dönemi: Partinin canlanması, partiye sağcıların saldırısını da başlattı. Parti sağcılar tarafından komünist olarak görülüyordu. Özellikle kamuya açık toplantılarında saldırı tehlikesi hissediliyordu ve mitinglerin birkaçında parti üyelerine, sağcılar (özellikle Komünizmle Mücadele Derneği üyeleri) tarafından saldırılar gerçekleştirilmişti. TİP, 1963 yılında diğer partilerden gelen katılımla iki senatöre sahipti. Katıldığı ilk yerel seçimlerde 9 ilde 36.000 oy alabilmişti. İzmir Kongresi’nde parti programı kabul edildi.TİP programı ülkenin ihtiyaçlarına göre hazırlanmamıştı ve yalnızca basit bir kopyadan ibaretti.Programda sosyalizm geçmiyordu ve program daha çok demokratikleşme ile ilgiliydi. Milli burjuvazinin korunması, kafa-kol emeği ayrımı yapılmaması ve bankalar, sigortalar, ithalat-ihracatın devletleştirilmesini savunuyordu. Programda her ne kadar birçok eksik olsa da, ülke sorunlarını tartışmaya yönelik çözüm öneren bir metindi. Fakat sonradan bu metin unutuldu ve iktidara nasıl gelineceği üzerinde daha çok tartışılmaya başlandı. Bu durum iktidar olma durumunda yapılacak işleri belirsiz hale getiriyordu. 1964 İzmir Kongresi’nde işçi/aydın ayrımı yapan 53. madde kabul edildi. Madde kabulü
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

550-582t - Murat Belge Trkiye i Partisi TPin kuruluu Trkiye...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online