{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2004 101 2 - Engin Kl 9 Aralk 2004 TLL 101 A5 B5 C2 D2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Engin Kılıç 9 Aralık 2004 TLL 101 A5, B5, C2, D2 GRUPLARI İÇİN İKİNCİ DÖNEM İÇİ ÖDEVİ Berna Moran’ın da altını çizdiği gibi, Türk romanının 1950’lere kadarki ana sorunsalı Batılılaşmadır. 1 Bu dönem şimdiye dek okuduğumuz romanlarda da Batılılaşmanın değişmez bir tema olarak karşımıza çıktığını gördük. Bu ödevde Batılılaşma meselesinin Mai ve Siyah romanına nasıl yansıdığını tartışacaksınız. “ Mai ve Siyah Batıcı bir romandır,” görüşüne katılır mısınız? (“Batıcı bir roman” derken hem romanın bir edebi ürün olarak Batı romanının özelliklerini taşımasını, Tanzimat dönemi romanları gibi geleneksel Türk anlatı türlerinin izlerini taşımamasını, hem de romanda yansıtılan değerler sistemine Batıcı bir dünya görüşünün, ideolojinin hâkim olmasını kastediyorum.) Bu konuyu tartışırken, romanın teknik özelliklerini, öne çıkan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}