2004 101 2 - Engin Kl 9 Aralk 2004 TLL 101 A5, B5, C2, D2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Engin Kl 9 Aralk 2004 TLL 101 A5, B5, C2, D2 GRUPLARI N KNC DNEM DEV Berna Morann da altn izdii gibi, Trk romannn 1950lere kadarki ana sorunsal Batllamadr. 1 Bu dnem imdiye dek okuduumuz romanlarda da Batllamann deimez bir tema olarak karmza ktn grdk. Bu devde Batllama meselesinin Mai ve Siyah romanna nasl yansdn tartacaksnz. Mai ve Siyah Batc bir romandr, grne katlr msnz? (Batc bir roman derken hem romann bir edebi rn olarak Bat romannn zelliklerini tamasn, Tanzimat dnemi romanlar gibi geleneksel Trk anlat trlerinin izlerini tamamasn, hem de romanda yanstlan deerler sistemine Batc bir dnya grnn, ideolojinin hkim olmasn kastediyorum.) Bu konuyu tartrken, romann teknik zelliklerini, ne kan meseleleri, yazarn bunlara yaklamn ve Batl deerlerle yerel/geleneksel deerlerin...
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 2

2004 101 2 - Engin Kl 9 Aralk 2004 TLL 101 A5, B5, C2, D2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online