Amerikan sargısı sunum raporu

Amerikan sargısı...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ERCAN KIZILKAYA 5763 TLL 101 Müge Küçük 08-05-2002 ÖDEV KONUSU: 01-05-2002 tarihinde TLL 102 dersinde sunumu yapılan Amerikan Sargısı adli kitabın sunum raporudur. Amerikan Sargısı kitabı, Fakir Baykurt’un 1967 yılında yayınlanan romanlarından birisidir. Bu yazarımız genellikle köy romanları yazmıştır. Bunun nedeni ise kendisinin Köy Enstitülerinden yetişen bir öğretmen olması diyebiliriz. Bu romanlara örnek olarak Yılanların Öcü, Irazca’nın Dirliği, Kara Ahmet Destanı, Onuncu Köy ve Köy Göçüren romanları örnek olarak gösterilebilir. Bu kitapta, 1950’li yıllardan sonra başlayan ve günümüzde halen devam etmekte olan Türkiye ve Amerika ilişkilerinin, Fakir Baykurt’un kaleminden 1950- 1960 yılları arası anlatılmaktadır. O yıllarda Amerika, II. Dünya Savaşından çıkmış ve başkanları Winston birçok radikal kararlar almıştır. Bunlardan biri olan Barış gönüllüleri politikası kitabın ana temasıdır. Amerika kendince bu politikayla gelişmemiş ve yardıma muhtaç ülkeleri bir menfaat beklemeden yardım amaçlamıştır. Ama Fakir Baykurt kitabında bunun böyle olmadığını Amerika’nın bu yardım politikasıyla aslında emperyalizm amaçladığını yansıtmak istemiştir. Kitapta, Aid Mission to the government of Turkey kuruluşu, yardıma Ankara’nın Kızılova adlı köyünde başlamıştır ve kitap bundan sonra köylülerin, Amerikalılar adına çalışan Türklerin(Tuluğ Paşa, Mr. Canata) ve Amerikalılar’ın birbiriyle olan ilişkilerini anlatıyor. Kitaptaki en önemli karakterler Melih Dalyan, Mr. Boger, Temeloş, İzzet, Boby ve Gülay’dır. Zaten olayların büyük kısmı bu karakterlerin ağızlarından anlatılmaktadır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
O yıllarda Türkiye’de makineleşme arttığı için köylerden kentlere yoğun bir şekilde göç yaşanmakta. Kitabın 18. sayfasında yazar Melih Dalyan’ın düşüncelerini yansıtırken “ …… Bulutların altında gibi Ankara. Gecekondular dört yanından sarmış. Gölbaşı’na giden yolun oralarda kireç ocakalrı ve gecekondular. Dikmen sırtlarında, Balgat’ın oralarda gecekondular. Gecekondular mıh gibi, çakılı!. .” Ayrıca, Nilüfer sayfa 16’da, “ Bu apartmanın kapıcısı şimdi kim biliyor musun? Deliviran köyünün muhtarı! Muhtarlığı bırakmış gelmiş, kapıcılık ediyor! …….Köylerin muhtarları bile göçüp geliyor, ötesini sen anla!” Sayfa 50’de ise Temeloş “…. .Gözel köydür ama kopan gidiyor. Beşikteki bebeler, ‘Inga! Inga!’ diye ağlamıyor şimdi, ‘Anga! Anga!’ diye ağlıyor. Yani Ankara diyorlar….” Bu sözler o günün Ankara’sını en iyi şekilde açıklamaktadır. Kitap, köy enstitülerinin kapıtılmasından sonraki köyü
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Amerikan sargısı...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online