Amerikan Sargısı Sunum

Amerikan Sargısı...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Onur BÖLÜKBAŞ / 5332 04/06/2001 Hamdi Can Tuncer Türkçe Sunum AMERİKAN SARGISI Fakir Baykurt’un Amerikan Sargısı isimli eseri konusunu, Amerikalıların, benzerine bugünlerde de rastladığımız, örnek bir kent-köy veya merkez-köy kurmak için seçtikleri Kızılöz Köyü’nden ve bu köyde yaşayan insanların olaylara, zamanla verdikleri değişen tepkilerden alıyor. Yapılacak çalışma her ne kadar gerek Amerikalılar, gerekse Türk hükümeti tarafından teşvik edilse de, köylünün aklında her zaman soru işaretleri kalacak ve bu soru işaretleri zaman geçtikçe bir balon gibi büyüyecek ve en sonunda köylünün sabredemeyen bilinciyle patlama noktasına ulaşacaktır. Kendilerine söylenen herşeye sorgusuz sualsiz inanması, desteklemesi istenen ve beklenen köylü, aslında bu kadar bilinçsiz, düşüncesiz bir topluluk değildir; aksine içlerinden Temeloş gibi köyün önde gelenleri verdikleri kararlar ve olaylardan çıkardıkları sonuçlar ile yeterince bilinç sahibi insanlar olduklarını gösterecekler, bunu köyün bütününe yayabileceklerdir. “Onun aklı gözündedir” şeklinde betimlenen köylü, aslında “bilinç sahibi” bir cemaat örneği göstermektedir. Köy halkının en sonda hep birlikte verecekleri tepkiyi hazırlayan koşullara bakarsak, çoğunda tepkilerin Temeloş tarafından tetiklendiğini görüyoruz. Köy halkı içine kapalı ve bireysel ilişkilerin çok güçlü olduğu bir cemaat toplumu olarak değerlendirilebilir. Bu cemaatin de fikir babası olarak Temeloş’u görüyoruz. Bu yüzden köylünün bilinçli bir topluluk olduğu teması daha çok Temeloş ile bazen de Cemal Hoca ve Muhtar İzzet etrafında incelenecektir. Mevcut sistem ve hükümete yapılan eleştirilere bakarsak, belirtiğim gibi köylünün gayet bilinçli olduğu sonucuna varabiliriz. Temeloş Amerikalılar’ın
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
yaptıklarını lüzumsuz şeyler olarak değerlendirdikten sonra kendi devletinin çalışanlarının davranışlarına dikkat çekerek, sanki onların bizim buyruğumuzda değil de, bizim onların buyruğunda olduğumuza değiniyor. Okullarına gelen müfettişin Amerikalılar’ın gözüne girmek için, yeri geldiğinde onların dilinde bile konuşmasına şahit oluyor ve belki de sorunların temelini buluyor: “Bizim işler böyle yukardan mı bozuluyor acaba?” (s. 108). Her ne kadar köy halkı bilinçli desek de, içlerinden bu guruba katamayacağımız kişilerin de çıkması anormal bir olay olarak karşılanmamalı. Bunlardan birisi olan Hacı Kadir’in bir tartışma sırasında devletin kendilerinden daha
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 6

Amerikan Sargısı...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online