{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Amerikan Sargısı

Amerikan Sargısı...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ayhan Aydın 14 Mayıs 2001 5654 AMERİKAN SARGISI (FAKİR BAYKURT) Karakterler : Temeloş, Muhtar İzzet, Melih Dalyan, Cemal Hoca, Mr Bogger, Nilüfer, Nancy, Asiye, Tülay Öğretmen, Ertan Hoca, Mr Whyte, Kürt Selim, Danacı Arif , Boby, Dorothy, Hacı Kadir, Tuluğ Paşa, Yargıç Walker, Karakızın Hasan, Sarı Musa, Müfettiş İrfan Bey, Kaymakam, Ankara Valisi Fakir Baykurt, cumhuriyetin ikinci Dünya savaşı buhranı içinde köylerdeki öğretmen açığını kapatmak üzere kurduğu, köylerde kalkınmanın öncü kurumlarından olan Eğitim Enstitülerinden yetişmiş bir yazarımızdır. Bu nedenle olmalı ki bu romanında, DP hükümeti döneminde Amerikalıların ülkeye olan etkisini anlatmak üzere köylerden yola çıkmış. Romanda bu durumdan kaynaklanan iki yönlülük var. Sadece yabancı müdahalesi konusu ele alınmış olmakla kalmamış bize Anadolu köylerinin ve köylülerinin o dönemdeki hali de çarpıcı bir şekilde yansıtılmış. Bu zamana kadarki romanlarda “Yeşil Gece” hariç köy gerçeği ele alınmamıştı. Ufak tefek ayrıntılardan dönemin sosyal yaşantısı ve teknolojik durumu hakkında fikir sahibi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Amerikan Sargısı...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online