Ankara soruları

Ankara soruları - Ankara Tartma...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ankara – Tartışma Soruları 1. Romandaki hikâye hangi tarihler arasında geçiyor? Hangi zaman dilimlerine yer verilmiyor? Romanda prolepsisler, analepsisler var mı? 2. Yazar, kitabı üç bölüme ayırmış. Sizce böyle bir ayrımı neye göre yapmış? (Mert) 3. Romanın yazılış tarihine dair basitçe ne gibi tahminlerde bulunabiliriz? Bunu yaparken romanda geçen terimler, romanın içeriği ve içerdiği ideolojiler ile birlikte, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Edebi Ütopyalara Bir Bakış” adlı parçada geçen yargılardan yararlanarak yazılış tarihi hakkında hangi kısıtlamalara ulaşabiliriz? (Harun) 4. Romanda işlenen dönemlerin Selma üzerindeki olumlu veya olumsuz etkileri nelerdir? (Onur) 5. Ankara’nın savaş sırasında ve sonrasında aldığı hal ve bunun insanlara nasıl yansıdığını tartışınız? (Onur) 6. Romanda adı geçen başlıca karakterlerin (Selma Hanım, Hakkı Bey, Neşet Sabit Bey, Nazif) birer tip mi ya da kahraman mı olduklarını belirtiniz. (Ekmel) 7. Anlatıcının, karakterlerin iç dünyalarına ait vurgulamaları ya da yorumları var mıdır? Varsa nelerdir? (Ekmel) 8. Selma Hanım’ın romanın üç kısmı boyunca gözlemlenen ruh halini, toplumun bu üç kısımdaki durumunu da göz önüne alarak karşılaştırınız. (Ekmel) 9. Selma Hanım’ın üç kocası Nazif Bey, Hakkı Bey ve Neşet Sabit Bey arasındaki farklılıkları romanın üç ayrı kısmını dikkate alarak karşılaştırınız. (Ekmel) 10. Sizce romandaki karakterlerin geçirdiği değişimler, bir bütün olarak bakıldığında, ne anlam ifade etmektedir? (Candan) 11. Romanda anlatıcının rolü, olaylara müdahalesi bakımından, abartılı mı yoksa normal midir? (Candan) 12. Selma Hanım’ın savaşa katılışı mantıksal mı, duygusal mıdır? Selma Hanım’ın bu kararını ne derece gerçekçi buluyorsunuz? (Yasemin)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Ankara soruları - Ankara Tartma...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online