Atesten Gömlek (Sunum Raporu)

Atesten Gömlek (Sunum Raporu) - Ege...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ege Sezen 5531 TLL 102 Hamdi Can Tuncer “Ateşten Gömlek – Sunum Raporu” Ateşten Gömlek, 1920’li yıllarda yazılan ve yayımlanan bir çok “akranı” gibi tipik bir Kurtuluş Savaşı romanıdır. Bu roman Türk tarihinin dönüm noktalarından birini anlatmaktadır. Romanda tarihsel süreç bir arka fon gibi işlerken, yazarın asıl üzerinde durduğu nokta belli başlı dört ana karakterin kendi içlerinde devam eden çatışmaları ve burada merkez bir konuma sahip olan Ayşe adlı hemşiredir. Halide Edip, bu romanda kadınları yüceltmiş, erkekleri ise tam tersine zayıf birer varlık olarak vurgulamaya çalışmıştır. Hayatına baktığımızda, Halide Edip’in zamanına göre sıradışı bir kadın olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal ve siyasal anlamda bu kadar aktif yer alan bir kadın tasavvur etmek o dönem için oldukça güç. 1908 yılında kadın haklarıyla ilgili yazılar yazdığını göz önünde bulundurursak, kaç kadının böyle bir işe kalkışabileceğini düşünürsek, Halide Edip’in gerçekten sıradışı bir kadın olduğuna kanaat getirebiliriz. Halide Edip, İzmir’in işgali sırasında bir takım faaliyetlerde bulunmuştur; özellikle her kesimden insanın milli mücadele için birlik olduğu Sultanahmet Miting’indeki nutku çok etkileyicidir. Halide Edip Kurtuluş Savaşı’na katılmış, cepheye gitmiş, orada hemşirelik yapmıştır. Burada savaşı yaşamış; savaşın iç yüzünü, vatanın gerçeklerini çok yakından görmüştür. Halide Edip, Ateşten Gömlek’i 1922 yılında, yani mücadele sırasında sıcağı sıcağına yazmıştır. Bu sırada, henüz Büyük Taarruz yapılmamış, Yunanlılar vatan topraklarından atılmamıştır. Adıvar bu romanını, savaşta gördüklerinden, gözlemlerinden ve deneyimlerinden yararlanarak yazmıştır. Belki de bu yüzden İzmir’in işgali ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm hummasını okuyucuya içindeymiş gibi hissettiriyor. Romanın çok etkili olmasının bir diğer sebebi de yazarın romanı ele alış biçimi olabilir. Adıvar diğer romanlarında olduğu gibi Ateşten Gömlek’te de baş rolü bir kadın oynuyor. Bunun yanısıra romanın ana karakteri olan Peyami çok zayıf bir karakter olarak veriliyor. Bu iki gözlemden yola çıkarak Ateşten Gömlek’in bir kadın, Halide Edip, tarafından yazılmış olmasının getirdiği farklı bakış açısını ve farklı işleniş tarzını göstermeye çalışacağım....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 5

Atesten Gömlek (Sunum Raporu) - Ege...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online