Ateşten Gömlek

Ateşten Gömlek - Halide...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Halide Edipin 1922 ylnda yazd, milli mcadele srasnda savan cephe gerisindekileri de, cephedekiler kadar nasl etkilediini anlatt Ateten Gmlek bir ihtilal roman olmas bakmndan da gze arpyor. Ancak henz dersin banda speklasyon yapan Engin bey, imdiye kadar Kurtulu sava olarak bildiimiz savan resmi ideolojiye bu adla ok sonradan getiini, savan zamannda Rical-i Milli (Milli Mcadele) adlandrldn syledi. Dersin ilerleyen blmlerinde ise savan Anadoluda Yunan Sava olarak bilindiini syledi. Bu durumda kurtulu kelimesinin sonradan kazanlan bu sava bytmek isteyen resmi ideolojinin emperyalist dnya glerinin tamamna kar srdrlen bir sava olarak lanse edilmi olduu fikrini ortaya att hocamz. Ayrca bu savata sadece Yunanllarla savaldn, Yunanllar ise sadece ngilizlerin destekledii, Anadoluda dier devletlerle byk apl atmalarn yaanmad sylendi. Ancak bana gre bu durum kitabn bandaki basn byk apl atmalarn yaanmad sylendi....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online