Ateşten Gömlek

Ateşten Gömlek - Halide...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Halide Edip’in 1922 yılında yazdığı, milli mücadele sırasında savaşın cephe gerisindekileri de, cephedekiler kadar nasıl etkilediğini anlattığı Ateşten Gömlek bir ihtilal romanı olması bakımından da göze çarpıyor. Ancak henüz dersin başında spekülasyon yapan Engin bey, şimdiye kadar Kurtuluş savaşı olarak bildiğimiz savaşın resmi ideolojiye bu adla çok sonradan geçtiğini, savaşın zamanında Rical-i Milli (Milli Mücadele) adlandırıldığını söyledi. Dersin ilerleyen bölümlerinde ise savaşın Anadolu’da Yunan Savaşı olarak bilindiğini söyledi. Bu durumda ‘kurtuluş’ kelimesinin sonradan kazanılan bu savaşı büyütmek isteyen resmi ideolojinin emperyalist dünya güçlerinin tamamına karşı sürdürülen bir savaş olarak lanse edilmiş olduğu fikrini ortaya attı hocamız. Ayrıca bu savaşta sadece Yunanlılarla savaşıldığını, Yunanlıları ise sadece İngilizlerin desteklediği, Anadolu’da diğer devletlerle büyük çaplı çatışmaların yaşanmadığı söylendi. Ancak bana göre bu durum kitabın başındaki basın büyük çaplı çatışmaların yaşanmadığı söylendi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online