benim adim kirmizi

benim adim kirmizi - BENM ADIM KIRMIZI ORHAN PAMUK KTAP ZET...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BENİM ADIM KIRMIZI ORHAN PAMUK
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KİTAP ÖZET FORMU KİTABIN ADI BENİM ADIM KIRMIZI KİTABIN YAZARI ORHAN PAMUK YAYIMEVİ VE ADRESİ İLETİŞİM YAYINLARI BASIM YILI 1998 1.KİTABIN KONUSU: 1590’lı yıllarda padişahın emriyle bir kitap yazılmaktadır.Bu kitabın hazrlanırken yaşanan entrikalar ve o tarihteki osmanlı kültürü ve nakış sanatının incelikleri
Background image of page 2
2.KİTABIN ÖZETİ : Biraz geçmişe gidiyoruz. 1591 senesi, kış ayları, İstanbul. İki erkek çocuğu annesi güzeller güzeli Şeküre'nin kocası dört yıldır savaştan dönmemiştir. Çocukluk aşkı yeğeni Kara ise aşkını açıkladıgı için evden kovulmuş ve ancak oniki sene sonra İstanbul'a dönebilmiştir. Döner dönmez de Şeküre ile evlenmenin yollarını arar. Babası ve çocuklarıyla birlikte kalan Şeküre'nin gönlü hem Kara'da hem de kocasının kardeşi Hasan'dadır. Şeküre'nin babası yani Kara'nin Eniştesi Padişah'ın emriyle gizli bir kitap yaptırmaktadır. Kitabin gizi, Avrupai usüller kullanarak resmetmekten
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

benim adim kirmizi - BENM ADIM KIRMIZI ORHAN PAMUK KTAP ZET...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online