berna moran - Berna Moran- türk romanına eleştirel bir...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Berna Moran- türk romanına eleştirel bir bakış 1---- iletişim yayınları--- İstanbul---2002 Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Mithat gibi, romanı ilk deneyen yazarlarımızın edebiyat ve roman ile ilgili yazılarını okursak görürüz ki Avrupa edebiyatını ve romanını ileri bir uygarlığın işareti, kendi edebiyatımızı ve özellikle anlatı türündeki yapıtlarımızı da geriliğin bir işareti sayarlar. (sayfa 9) Tanzimat batıcılarının hedeflerinden biri, Batı’dan aldıkları değerleri Osmanlı’ya entegre etmekti. Bunu gerçekleştirmek için ise varolan değerlere eleştiri yoğun olarak devam ederdi. Eleştirilen konuların başında evlenme usulü, kadına karşı tutum, cariyelik kurumu, ticaret anlayışı gibi sorunlar (sayfa 19) Demek ki biz de romanı başlatanlar, iki yoldan “terakkiye” hizmet ediyorlardı. Birincisi, edebiyatı ilerlemiş Avrupalıların geliştirdiği ve uygar insanlara yakışır bir anlatı türünü Türkiye’ye getirmek ve tanıtmak suretiyle. İkincisi, gazete gibi romanı da eğitim amacıyla kullanarak yine “terakki”ye yardımcı olmakla. (sayfa 20) ...
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online