Bölüm 1-sayfa 21-38

Bölüm 1-sayfa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İmparatorluğun Nüfusu: Tahminen 25 milyon kadardı. Yüz ölçümü çok büyük olduğundan nüfus yoğunluğu bayağı azdı. Bu da denetimsizliğe yol açıyordu. Savaşların etkisi ile azalan nüfus arasında kıtlık ve salgın hastalıklar baş gösteriyordu. Anadolu ve de Yakın Doğu’nun çoğu Müslüman’dı. Balkanlarda ise ağırlıklı olarak Hristyan halkı bulunuyordu. Ek olaraktan Müslüman Bulgarlar, Boşnaklar ve de Arnavutlar vardı. Her ne kadar şeriat ile yönlendirilseler de bu sadece ev yaşamına yansımıştı. Ceza kanunu padişahın “örf” yada “kanun” denilen laik fermanlarına dayanıyordu. Gayri-Müslimler belirli bir miktar para ödeyerekten Osmanlı’da ikinci sınıf halk olarak yaşayabiliyorlardı. Örgütlenmeleri iyiydi. Sünni Müslümanlar; Hristyanlardan çok Şii Müslümanlarla sorun yaşıyordu. Kapitülasyonların yazılı belge haline dönüştürülmesi ve yabancı devletlerin Osmanlı üzerinde etkinlik kurması ile azınlık halkının Osmanlı içindeki faaliyetleri ve belirginliği arttı. Ayrıca şimdiki Orta Doğu’da Hristyanlığı seçenlerin fazlalaşması, Avrupa Devletlerine taban yaratıyordu. Osmanlı Yönetim Sistemi: Osmanlı Devleti’nde halk ikiye ayrılıyordu. Birincisi silah taşıma hakkına sahip olan ve vergi vermeyen kısım (Yönetici kısımı) diğeri ise tam tersi haklara sahip olan reaya (yönetilen) kısmıydı. Yöneticiler her ne kadar ayrıcalıklı olsalar da yine de Padişah’ın kuluydular. Onun isteklerine boyun eğmişlerdir. Seçkin sınıfın ek görevleri arasında İslam kaynaklarını korumak ve de
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Bölüm 1-sayfa...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online