Bölüm 2-sayfa 39-50

Bölüm 2-sayfa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sultan 3. Selim: Sultan Selim tahta geçmden önce bile Fransız’lar ile haberleşme içindeydi. Bunu yapan birkaç arkadaşını, tahta geçince önemli mevkilere atayarak gösterdi. En başta uğraştığı şey Ruslarla olan savaştı. Nitekim Yaş Antlaşması ile bunu sona erdirdi. Rüşvet ile uğraştı. “Nizam-ı Cedid” denen islahat programı için uğraştı.Bundaki amacı dış ve içteki (yarı bağımsız ayanlar) düşmanlara gücünü göstermekti. Osmanlı’da yaşayan insanları “hudud” larına çekmek için kıyafet bütünlüğü uygulamasını getirdi. Sultan Selim’i farklı kılan şey, yurt dışı ile olan ilişkileri açması ve hızlandırması idi. Nizam-ı Cedid reformları: İlk başta varolan ordu iyileştirilmeye çalışıldı. Ama bunun iyi sonuç vermeyeceği anlaşılınca yeni bir ordu kurmak için projeler başlatıldı. Yeni ordu hazırlamak zahmetli bir işti. Yeni eğitim sistemi ve de sıcak para gerekiyordu. Eğitim için Fransa’dan subay temin edildi. Para konusunda ise başarısız
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online