Bölüm 3- sayfa 51-58

Bölüm 3- sayfa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sultan 2. Mahmut’un İlk Yıları: İkinci Mahmut, Selim gibi hemen reform yapmaya kalkışmadı. Öncelikle kendisine bir taban oluşturmaya çlıştı. Bunun için ki öncelikle devletin önemli kademelerine kendisi gibi düşünen adamlarını atadı. Daha sonraları ise Ayanları denetim altına almaya çalıştı. Balkan, Anadolu ayanlarını kısa sürede denetim altına aldı. Ama Kürt ayanları denetim altına almak zorladı. Ayanları öldürme yoluna gitti. Bu da Kürt halkının başsız kalmasına ve de anarşi ortamının oluşmasına yol açtı. Önemli isyanların başında Sırp isyanı geliyordu. Selim zamanıda Sırp isyanı hafife alınmış idi. Ama Mahmut işin ciddiyetini anlamış idi. 1813’te yapılan anlaşma ile Sırplara bir nevi özerklik tanınmıştı. Bundan sonra oluşan Rum isyanı 3 nedenden dolayı önemliydi. Bunlardan ilki Rumların Osmanlı ticaretinde önemli yer teşkil etmeleri. İknicisi ise Rum liderlerin çoğunun hedeflerinin bağımsızlık olması idi. Üçüncüsü ise bu isyanın devam etmesi ile işin içine diğer
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online