Bölüm 4- sayfa 59-77

Bölüm 4- sayfa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sultan Mahmut’un Sonraki Yılları-Reformların Başlaması: Güney Balkanlarda çıkan Rum isyanının bastırılması için ordu yollamış olan Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa, savaştan sonra çok kaybı olduğunu öne sürerek karşılık almak istedi. Bunun içinde iki Osmanlı eyaletinin valiliğini oğullarına istedi. Fakat Osmanlı tarafından bu kabul edilmedi. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa, İngilizler ve Fransızlardan yardım istedi. Ama karşılık bulamadı. Ve en sonunda kendisi Şam’a saldırdı. Kısa sürede burayı işgal etti. Bu olaylardan sonra Osmanlı karşılık vermek istese de güçsüz olduğunun farkındaydı. O da dış devletlerden yardım istedi. Destek bulamayınca kendi başına hareket etti ve yenilgiye uğradı. Bu moralle Mehmet Ali Paşa, Konya’ya kadar ilerledi. En sonunda II. Mahmut ruslardan destek almak zorunda kaldı. Rusya donanmasını boğazlara getirince, Mehmet Ali Paşa’nın ilerlemesi durdu. Hünkar İskelesi Antlaşması’na göre Suriye valiliği ve Adana’nın vergisini alma hakkı Mehmet Paşa’ya verildi. “Doğu Sorunu” aslında Avrupa Devletleri’ni ilgilendiren önemli bir meseleydi. Osmanlı gibi büyük kaynakları olan bir devletin aniden ortadan kalkması ve ya sadece bir ülke tarafından alıkoyulması büyük sorunlara yol açabilirdi. Bu yüzden eğer
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Bölüm 4- sayfa...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online