{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bölüm 5- sayfa 78-108

Bölüm 5- sayfa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tanzimat Dönemi: Mahmut’un yerine geçenler zamanında, İngiliz’lerin İstanbul’daki etkinliği bir hayli artmıştı. Osmanlı Devleti’nin devamlılığı artık bir nevi yabancı devletlerin elindeydi. İngilizler, Osmanlı’yı kalkan devlet gibi Ruslara karşı kullanıyordu. İkinci Mısır Bunalımını çözme girişimlerinin başladığı zamanda, Osmanlı Devleti yabancı ülkelerin desteğini almak amacıyla Gülhane Fermanı’nı duyurdu. Bu fermana göre padişahın halkının can ve mal güvenliği garanti altına alınacak; iltizam sistemi kaldırılıp yerine daha uygun bir vergi sistemi getirilecek; askerlik zorunlu kılınacak; din ve devlet farkı gözetmeksizin herkes yasa önünde eşit haklara sahip olacaktı. Bu vaat edilen islahat genellikle Mahmut’un politikalarının devamı niteliğindeydi. Bu fermanı hazırlamaktaki bir diğer neden ise, bu yolla yabancı devletlerin Osmanlı içişlerine karışmasının engelleneceği düşüncesi idi. Eğer yabancı güçler yardım etmemiş olsaydı, Mehmet Ali Paşa’nın istekleri ( Suriye, Mısır ve Adana valilikleri babadan oğula geçecek) kabul edilecekti. Bu nedenle İngiltere donanması Suriye-Mısır arasındaki yolu engelledi. Fransa dışındaki büyük güçler Mısır’a saldırarak, Mehmet Ali Paşa’yı yenilgiye uğrattı. Buna göre Suriye valiliğinden çekilecek ama Mısır valiliği babadan oğula geçecekti. O yıllarda cemaatler arasındaki en şiddetli çatışmalar Lübnan’da gerçekleşiyordu. Burada bulunan Dürziler ve Hristyanlar arasındaydı. Lübnan kralının ölümünden sonra kuzeye Hrsityanlar güneye Dürziler yerleşti. Fakat bir süre sonra Dürziler, binlerce Hristyan’ı öldürerek bölgelerini işgal etti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, dış güçlerin yardım ile buradaki ortamı düzeltti. İngilizler Dürzileri-Ruslar ortodoks Hristyanları-Fransızlar ise Maruni Hristyanları üzerinde etkili idi. Filistindeki kutsal kilisenin hangi Hristyan meshebine verileceği kavgası başgösterdi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}