Bölüm 6- sayfa 109-115

Bölüm 6- sayfa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1873-1878 Bunalımı ve Sonuçları:•Ali ve Fuat Paşaların ölmesi, Namık Kemal ve yandaşları tarafından bir fırsat gibi göründü. Çünkü yapılacak olan islahatları engelleyecek kimsenin kalmadığını düşündüler. Ama büyük sorunlar ortaya çıkmakta idi. Bunlardan bir tanesi Fransa ve İngiltere’nin Mısır’a göz dikmesi idi. Ayrıca Fransa’nın gerilemekte olması ve Prusya’nın yükselişe geçmesi de ayrı bir konuydu. Bu durum sonucunda başkentteki Rusya yandaşları güçlenmeye başlamıştı. Öte yandan yönetme sırasının kendisine geldiğine inanan padişah ve onun sadrazamı Mahmut Nedim Paşa hiçbir yönetme becerisine sahip değildi.•Her ne kadar bu bunalım siyasal yönden olsa da ekonomik yönü de çok düşündürücü idi. Artarda gelen kuraklık ve sel felaketleriile taşra nüfüsü bayağı azalmıştı. Bunula birlikte şehirlere artan göç kırsal bölgelerde nüfusu acayip derecede azalttı. Buna karşılık ise felaketlerden etkilenmeyen bölgelere vergi bindirmeleri oldu. Tabii ki karşılık ise felaketlerden etkilenmeyen bölgelere vergi bindirmeleri oldu....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online