Bölüm 6- sayfa 109-115

Bölüm 6- sayfa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1873-1878 Bunalm ve Sonular:Ali ve Fuat Paalarn lmesi, Namk Kemal ve yandalar tarafndan bir frsat gibi grnd. nk yaplacak olan islahatlar engelleyecek kimsenin kalmadn dndler. Ama byk sorunlar ortaya kmakta idi. Bunlardan bir tanesi Fransa ve ngilterenin Msra gz dikmesi idi. Ayrca Fransann gerilemekte olmas ve Prusyann ykselie gemesi de ayr bir konuydu. Bu durum sonucunda bakentteki Rusya yandalar glenmeye balamt. te yandan ynetme srasnn kendisine geldiine inanan padiah ve onun sadrazam Mahmut Nedim Paa hibir ynetme becerisine sahip deildi.Her ne kadar bu bunalm siyasal ynden olsa da ekonomik yn de ok dndrc idi. Artarda gelen kuraklk ve sel felaketleriile tara nfs baya azalmt. Bunula birlikte ehirlere artan g krsal blgelerde nfusu acayip derecede azaltt. Buna karlk ise felaketlerden etkilenmeyen blgelere vergi bindirmeleri oldu. Tabii ki karlk ise felaketlerden etkilenmeyen blgelere vergi bindirmeleri oldu....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online