cevre1 - PROJENN AMALARI evremizdeki fabrikalarn tannarak...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
26/10/2004 P ROJENİN AMAÇLARI : - Çevremizdeki fabrikaların tanınarak üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Bu amaçla fabrikaların çalışma alanları, problemleri öğrenilip, bu konularda daha önce üniversitede yapılmış projeler tanıtılıp, yapılabilecek projeler konusunda bilgi alınması - Fabrikaların çevre atıklarının ne olduğu, nasıl yok edildiğinin öğrenilmesi, ve üniversitemizde geliştirilmekte olan arıtma sistemlerinin buralara uygunluğunun tespit edilmesi - Henüz programını seçmemiş öğrencilerimizin farklı iş kollarında, yatırımcı firmaları tanıması Bu amaçlarla işletmelerin büyüklükleri, ciroları ve özellikle filtrasyon teknikleri hakkında bilgi toplanılması. T ARTIŞILAN YÖNTEMLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR : (Bunlar biraz daha gruplansa ve sıralansa iyi olur – yani fabrika gezisi sırasında yapılacaklar; burada yapılacak işler vs gibi) Fabrikada: 1) Mevcut sorumluluğumuzu yerine getirirken olabildiğince yanlış anlaşılmaya ve
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

cevre1 - PROJENN AMALARI evremizdeki fabrikalarn tannarak...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online