crops_and_animals_Emre

crops_and_animals_Emre - Clive Pouting World History A new...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Clive Pouting: World History – A new Perspective (pimlico, 2000) CROPS and ANIMALS ÖzİntrO: Bu başlık hunter-gatherer grupların nasıl ve neden farming hayatına geçtiklerini, ne gibi zorluklara karşılaştıklarını, hangi bitki ve hayvan türlerinin kullanıldığını anlatıyor . Intro:  Milyonlarca yıl boyunca insanlar küçük mobile gruplar olarak yiyeceklerini doğadan ve avlanarak  elde etttiler. Resourceslar yeterli olduğunda daha büyük gruplar bir araya geldi ve semi-sedenteri oldular.  Buzulların erimesinden sonra 10.000 BCE de bu duzendeki hayat değişmeye basladı ve insanlar bir yere  settle olmaya başladılar. - Birkaç hayvan evcilleştirildi. - Bazı special arazilerde bitki topladılar. 10.000 yıldan daha az zamanda bu durum tum dunyada yaygınlaştı.  * Farming (çiftçilik)’e geçiş civilization oluşmasına izin veren insan tarihindeki en önemli  değişiklik. Why agriculture? Burda sorulması gereken soru şu ki; bu değişiklik niye oldu. İlk teoriler diyor ki, tarımın avantajları  açıkça belliydi ve adopted olunması gerekiyordu çünkü insan geni, bilgisi ve mucitlik progressi yeterliydi.  Ama bu biraz makul olustan uzak gözüküyor. Hunting and gathering daha kolay çünkü az çaba  gerektiriyor, nutrition diet yeterli ve boş zaman bırakıyor. Ayrıca tarımda planting ve harvesting(hasat)  zamanı çok çaba istiyor.  Tarım hunting and gatheringe göre daha productive ama ürünleri depolamak gerekiyor bu da  wastage(israf) ve hırsızlığa neden oluyor. Ayrıca tarıma bir kere de geçilmiş değil yani hadi tarım yapalım denip başlanmamış ama dünyada  duruma göre farklı yerlerde farklı bitkiler ve hayvanlar kullanılmış. Agriculture a geçiş için yeni bir teori diyorki, dunya population yeterli hunting and gathering  yapamacak kadar arttı ve insanlar daha çok çaba istemesine rağmen tarıma geçmek zorunda kaldılar.  Geçmişte bu temel değişikliklere “Neolithic(Cilalı Taş) Revolution” olarak adlandırılıyordu ve  çanak çömlek yapımıyla ve ilk küçük kasabalarla bağdaştırılyordu ama incelemeler gösterdiki çömlek yapıp  da tarım yapmayan kabileler var. Mesela Native American.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Agriculture a geçişte yaşanan değişikler agri. icat ederek düzenlenmedi binlerce yıl sonucunda  oluşan küçük değişimlerin nesilden nesile aktarımıyla oluştu. Değişiklerin en önemli değişiklerinden biri  “ratchet effect”. Bir kere gruplar değişikliklere adapte oldular ve greater food output elde ettiler so,  populationlar bunu arttırmaya meyil gösterdi ve eski az intensive yollarla yemek kazanmaya dönüş çok 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 5

crops_and_animals_Emre - Clive Pouting World History A new...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online