ders notları

ders notları - uK wrote Cemil Koak'n 5...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
uK wrote: Cemil Koçak'ın 5 ve 6.hafta ders notlarını verecek süpper bir arkadaş arıyorum :) Diğerleri var bende de sadeced 5. ve 6. haftalar lazım. Çıkarsa dilesin benden ne dilerse. Maddi,manevi :) 5. HAFTA: Türkiye Tarihi 3 - Osmanlı Devleti: 1600-1908 (Metin Kunt- Sina Akşin. ..) II. Mahmut’un Padişahlığı (1808-1839) ve Islahatın Yeniden Canlanması Askerlik dışındaki alanlarda ıslahatlara yöneldi. Yeniçeri Ocağını kaldırarak ıslahatlar için engelleri kaldırdı. II. Mahmut = Büyük Petro Alemdar Mustafa Paşa: Sadrazam à Problem: Osmanlı mutlakıyetini engelliyor: Padişah mevkisini ona borçlu. 2) Kul değil 3)Ayan (yerel güç sahibi feodal) Tarihçilerin yorumu: Osmanlı’ya son vermek istiyor. 7. Sened-i İttifak: Alemdar, ayanlık sorununa kurumsal bir çözüm getirmek için uğraştı. Olay belirsiz: nefret edilecek olayı unutma ve unutturma çabasının ürünü Sened-i İttifak olumsuz: Avrupaà merkezileşme, Senedà Ademi-merkezileşmeyi kurumlaştırıyor Ayanlık: Soysuzlaşma kategorisi Sened-i İttifak = Manga Carta. AMA; Manga Carta bir başlangıç, Sened-i İttifak boş. Benimsenmiyor. Nizip Savaşı = Osmanlı Devleti’nin iflası 8. Sekban-ı Cedid Ocağı: 9. Alemdar Vakası: Alemdar’ın Mahmut’a danışmadan iş yaptığı öne sürülüyor. Alemdar ölüyor, ama ölmesinde Mahmut’un da parmağı olduğu düşünülüyor. Tüm ayanlar ortadan kaldırılıyor. 10. Dış İlişkiler ve Rus Savaşı: Rusya – Fransa (Osmanlı alehinde) à Selim’in haline karşı tepki Fransa, Osmanlı-Rus arasındaki sorunları çözümlüyor, ama Osmanlı buna yanaşmıyor. Bunun üzerine Fransa ve Rusya, Osmanlı’yı paylaşma tasarısını ortaya koydular. Fakat Napolyon bunu ilk başta kabul etmedi, çünkü boğazlar Rusya’nın eline geçmiş olacaktı. Daha sonra bir anlaşmaya vardılar. Osmanlı ve İngiltere arasında gizli ittifak yapıldı. Bükreş Antlaşması: barış talepleri hafifletilerek imzalandı. 11. Ayanlıkla Mücadele: Ocak da ayanlara karşıydı. Ayan ölünce oğlu yerine başka biri atandı. Büyük ayanların belini kırmaya çalıştılar. Kısmen başarılı olmuştur. Sebebi ise Fransa ile Avrupa devletleri arasındaki mücadele. Yoksa dış müdahale olurdu, örn: Mısır, Yunan 12. Sırp Sorunu: Nedenleri: 1)Sırp burjuvazisi: toplumsal-iktisadi gelişme 2) Osm. Yönetiminin haksızlıkları ve keyfiliği 3) Dış kışkırtmalar: dinsel, ulusçuluk, demokrasi İç ve dış sorunlar yüzünden baş edemedi. Önce Rus müdahalesi ile ayrıcalık, sonra Edirne ant. İle özerklik elde ettiler. 13. Tepedelenli Ali Paşa’nın Yok Edilmesi ve Halet Efendi: Ali Paşa: Güney Arnavutluk ve Yunanistan’a egemen, Halet Efendi: Padişahın gizli danışmanı Ali Paşa yok edildi ama Rumlar da bağımsızlıklarını kazandılar. Görünen Suçlu: Halet, idam
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
edildi. Aslında Mahmut’un fikri. Kanıt: Kavalalı Olayı 14. Yunan Bağımsızlık Hareketi ve Halet’in Sonu:
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

ders notları - uK wrote Cemil Koak'n 5...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online