Dönemleme,Kuram ve Yöntem-sayfa 11-20

Dönemleme,Kuram ve Yöntem-sayfa 11-20

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tarihi önemli olaylara göre bölümlere ayırmak (dönemlemek), göreceli bir meseledir.Dönemleri birbirinden ayıran dönüm noktalarının tespitinde de aynı şey vardır.Tarihçileri birbirinden ayıran şey; her dönüm noktasının bir başlangıç noktası olması öbür tarafta ise bir önceki gelişmenin doruk noktası olmasıdır. Tarihi incelemek için dönemlemek zorunludur.Aksi halde bilgi yığını oluşur. Dönemlemenin başarılı olması 2 şeye bağlı: Birincisi dönemlemenin açıklayıcı olmasına.Önemli değişiklikler ele alınmalıdır. İkincisi ise dönemin önemli olayları dönemi yansıtmalı, dönemden kopuk olmamalıdır. Artan Avrupa nüfusunun Osmanlı üzerine 3 temel etkisi: ilki Osmanlı’nın ekonomisini kapitalizmin esiri yapmak. İkincisi dönemin etkin güç odaklarının artan siyasal nüfusu ile Osmanlı’yı Avrupa’da savaş çıkarmadan paylaşmaya veya bir bütün halinde tutup sömürmeye devam etme çabası. Üçüncüsü ise liberalizm, laiklik,milliyetçilik gibi
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online