Eric Jan Zürcher Modernlesen Türkiye

Eric Jan - Eric Jan Zürcher Modernlesen Türkiye’nin Tarihi(s139-s298 1908 Mesrutiyet Devrimi*Temmuz 1908 Devrimi Trakya ve Makedonya

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Eric Jan Zürcher Modernlesen Türkiye’nin Tarihi (s139-s298) 1908 Mesrutiyet Devrimi : *Temmuz 1908 Devrimi Trakya ve Makedonya ordularının İttihatçı subaylarının eylemlerinin sonucuydu. *Avrupa vilayetleri bunu anlayabilmişti çünkü İtc her büyük kente heyetler gönderip sorumlunun padişah değil kendisi olduğunu açıklıyordu. *Ama Asya’daki vilayetler ve başkent bunu bilmiyordu,çünkü padişah burada kendi yorumunu halka sunmak için Makedonya^dan gelen haberleri sansürledi. *Kendisi hainler tarafından kandırılmış meşrutiyete karşı soğutulmuştu.Ama artık gerçeği anlamış meşrutiyete dönüyordu. *Haberin etkisiyle İstanbul ve Asya’da da mutluluk gösterileri başladı.İnsanlar eski hafiyeleri memurları işlerinden attırmaya başladı,İtc bu sevinç ve öfke gösterlerini ifade özgürlüğünün bir şekli sanıp sevinirken işçi grevleriyle karşılaştı. *Enflasyona göre gelirlerini az bulan işçiler greve başladı. *Ama onların hakkını aramasını engelleyen “İş yasası” çıkartılınca ortalık biraz duruldu. ***Burada önemli olan nokta,anayasal özgürlüğü savunması ile övünen İtc’nin işçilerin özgürlüğünü bastırıp,kapitalistlerden yana olmasıydı. *Asya’da sürgüne gönderilmiş diğer ittihatçılar da döndüklerinde kahraman gibi karşılandılar ama, Selanik’ten gelenler kadar nüfuz edinemediler. ***İtc iktidarı kendi denetimine alamamış padişahı indirememişti : 1- Halkın büyük kesimi padişahı asıl kahraman olarak görüyordu. 2- Osmanlı’da otoritenin simgesi olan yaş ve kıdem gibi özellikler genç ve görece çömez ittihatçı subaylarda mevcut değildi. ***Sadrazam Sait Paşayada dokunmayan İtc dışardan durumu izleyen gerektiğinde müdahale eden, hiçbir resmi sorumluluğu olmamasına rağmen baskı uygulayabilen,siyasal iktidarı elinde tutan gizli bir cemiyet durumuna düşmüştü. *Zaten yaşanan ilk anlaşmazlıkta bu görüldü, harbiye ve bahriye nazırlarının direk padişah tarafından belirlenmesinde padişah ile hemfikir olan Sadarazam Sait paşanın yerine Kamil Paşa getirildi. *Devrim sonrası en önemli olay seçimdi, İtc’nin Asya’da örgütleri yeni yeni gelişiyordu, genelde sürgüne gönderilmiş olanlar bulundukları yerdew örgüt kuruyorlardı,üyeler meslek sahipleri kişilerdi.İtc içinde nerdeyse hiç bulunmamasına rağmen yabancı uyruklara da sandalye garantisi vererek yanına çekmeye çalışıyordu....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 15

Eric Jan - Eric Jan Zürcher Modernlesen Türkiye’nin Tarihi(s139-s298 1908 Mesrutiyet Devrimi*Temmuz 1908 Devrimi Trakya ve Makedonya

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online