{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Eric Jan Zürcher Modernlesen Türkiye

Eric Jan Zürcher Modernlesen Türkiye

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Eric Jan Zürcher Modernlesen Türkiye’nin Tarihi (s139-s298) 1908 Mesrutiyet Devrimi : *Temmuz 1908 Devrimi Trakya ve Makedonya ordularının  İ ttihat ç ı subaylarının eylemlerinin  sonucuydu. *Avrupa   vilayetleri   bunu   anlayabilmi ş ti   çü nk ü   İ tc   her   b ü y ü k   kente   heyetler   g ö nderip  sorumlunun padi ş ah de ğ il kendisi oldu ğ unu a ç ıklıyordu. *Ama   Asya’daki   vilayetler   ve   ba ş kent   bunu   bilmiyordu, çü nk ü   padi ş ah   burada   kendi  yorumunu halka sunmak i ç in Makedonya^dan gelen haberleri sans ü rledi. *Kendisi hainler tarafından kandırılmı ş  me ş rutiyete kar ş ı so ğ utulmu ş tu.Ama artık ger ç e ğ anlamı ş  me ş rutiyete d ö n ü yordu. *Haberin etkisiyle  İ stanbul ve Asya’da da mutluluk g ö sterileri ba ş ladı. İ nsanlar eski hafiyeleri  memurları i ş lerinden attırmaya ba ş ladı, İ tc bu sevin ç  ve  ö fke g ö sterlerini ifade  ö zg ü rl üğü n ü bir  ş ekli sanıp sevinirken i şç i grevleriyle kar ş ıla ş tı. *Enflasyona g ö re gelirlerini az bulan i şç iler greve ba ş ladı. *Ama onların hakkını aramasını engelleyen “ İş  yasası”  ç ıkartılınca ortalık biraz duruldu. ***Burada  ö nemli  olan  nokta,anayasal   ö zg ü rl üğü   savunması  ile  ö v ü nen  İ tc’nin  i şç ilerin  ö zg ü rl üğü n ü  bastırıp,kapitalistlerden yana olmasıydı. *Asya’da s ü rg ü ne g ö nderilmi ş  di ğ er ittihat ç ılar da d ö nd ü klerinde kahraman gibi kar ş ılandılar  ama, Selanik’ten gelenler kadar n ü fuz edinemediler. *** İ tc iktidarı kendi denetimine alamamı ş  padi ş ahı indirememi ş ti :  1- Halkın b ü y ü k kesimi padi ş ahı asıl kahraman olarak g ö r ü yordu. 2- Osmanlı’da otoritenin simgesi olan ya ş  ve kıdem gibi  ö zellikler gen ç  ve g ö rece  çö mez  ittihat ç ı subaylarda mevcut de ğ ildi. ***Sadrazam Sait Pa ş ayada dokunmayan  İ tc dı ş ardan durumu izleyen gerekti ğ inde m ü dahale  eden,   hi ç bir   resmi   sorumlulu ğ u   olmamasına   ra ğ men   baskı   uygulayabilen,siyasal   iktidarı  elinde tutan gizli bir cemiyet durumuna d üş m üş t ü . *Zaten ya ş anan ilk anla ş mazlıkta bu g ö r ü ld ü , harbiye ve bahriye nazırlarının direk padi ş ah  tarafından belirlenmesinde padi ş ah ile hemfikir olan Sadarazam Sait pa ş anın yerine Kamil  Pa ş a getirildi. *Devrim sonrası en  ö nemli olay se ç imdi,  İ tc’nin Asya’da  ö rg ü tleri yeni yeni geli ş iyordu,  genelde s ü rg ü ne g ö nderilmi ş  olanlar bulundukları yerdew  ö rg ü t kuruyorlardı, ü yeler meslek  sahipleri   ki ş ilerdi. İ tc   i ç inde   nerdeyse   hi ç   bulunmamasına   ra ğ men   yabancı   uyruklara   da 
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern