Erman-Pattuk - Erman Pattuk 16.03.2012 Okuduumuz Romanlarda...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Erman Pattuk 16.03.2012 Okuduumuz Romanlarda Din Meselesi ve Milliyetilie Etkileri imdiye kadar okuduumuz kitaplarda din meselesi genellikle iki balk altnda karmza kmtr. Bunlardan birincisi toplumun sosyal yaamn etkileyen, ona yn veren bir din modeli olarak kmtr. kincil olarak ise, modernleme srecinde olan Osmanl Devletinde, dinin modernlemeye ve de milli kimliin kazanlmasna olan etkisi gze arpmtr. Bu iki konuyu incelemek zere, bu sene okumu olduumuz be romanda (Namk Kemal, ntibah ; Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakm Efendi ; Fatma Aliye, Udi ; Halide Edip Advar, Sinekli Bakkal ; Yakup Kadri Karaosmanolu, Hep O ark ) din meselesine deineceim. Halide Edip Advarn Sinekli Bakkal adl eserinde, din meselesi nemli bir yer tutar. Bu eserde Halide Edip Advar, Mevleviliin stn ynlerini vurgulamtr. Buna ek olaraktan, o dnemde, mahalle sosyal yaam zerinde dinin etkisini tasvir etmitir. Bu kitapta anlatld zere, mahalle yaam kapal mekanlara sktrlm bir ekilde srmektedir. Evlerin birbirine yakn olmas ve de ses yaltmnn yetersiz olmasnn bir sonucu olaraktan insanlar zel hayatlarna dikkat etmeli idiler. Refik Halit Karay, o dnemde yaam insanlarn komularnn ksrme seslerini bile duyduklarn berlirtmitir (1996, s.37). Ayrca, dinin bir yansmas olaraktan rz ve de namus kavramlar da, mahalle insan iin nemli hususlard. Komular ve de mahallenin kabadaylar, kendilerini mahallenin namusunu korumakla ykml grrlerdi (Karay, 1996, s.37). phesiz ki, bu iki faktr, mahalle insan zerinde psikolojik bir bask oluturuyor; belki de bu insanlar kontrol altnda tutmaya yardm ediyordu. Ama, emberi tamamlayan asl faktr din idi. nsanlarn sorun karmadan yaamasn salamak iin din kullanlyordu. Hurafelerin ve de mahalle imamnn grlerinin bu konuda etkili olduu sylenebilir. te, Halide Edipin dinin sorunlar olarak anlatmaya alt meseleler, dinin bu ekilde yozlaml olduunu dnyorum. Mesela, dinin imamlarn elinde bir alet olarak kullanlmasna kardr. Rabiann dedesi mam Efendinin halk telkin ederken sert bir slup kullanlmasna kardr....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 4

Erman-Pattuk - Erman Pattuk 16.03.2012 Okuduumuz Romanlarda...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online