Erman-Pattuk-midterm odevi

Erman-Pattuk-midterm odevi - NTBAH ZERNE Namk Kemalin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İNTİBAH ÜZERİNE Namık Kemal’in “İntibah” adlı eserini okudunuz mu bilmiyorum; ama okumanızın size yarar sağlayacağına eminim. Kanaatime göre, Namık Kemal güzel bir eser yaratmış. “Güzel” deyince, kitabın dört-dörtlük olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Her eserde olduğu gibi, bu eserde de beğendiğim ve de beğenmediğim yerler oldu. Ama istiyorsanız, öncelikle bu eserin beğendiğim yönlerine bir göz atalım. En başta dile getirmek isterim ki, Namık kardeşim yapmış olduğu tasvirlerle beğenimi kazanmış bulunmaktadır.Hele, kitabın hemen başında yaptığı “baharın gelişi” betimlemesi vardır ki, insanın içinde “gerçekten ilkbahar mı oldu?” sorusunu uyandırıyor. Çok güzel anlatmış olmasına rağmen, lafı biraz uzattığının farkında olacak ki, “Fakat biz galiba lakırdıyı uzattık.” diyerekten lafı toparlamaya çalışıyor.”Baharın gelişi” tasvirinden hemen sonra yaptığı “Çamlıca” betimlemesi de bir hayli hoş.Eserin önemli mekanlarından biri olan Çamlıca, gözlerimin önünde canlanacak kadar iyi tasvir edilmiş. Ne de olsa, bu mekanın anlatımı önemli bir mesele.Çünkü eserin ana karakteri olan Ali Bey’in, Mehpeyker adlı hayat kadınını ilk defa görüşü ve ona aşık olması bu mekanda gerçekleşiyor. Daha sonraları, bu hanımla buluşmak için Çamlıca’yı seçmesi ve Ali Bey’in “tek sosyal faaliyet” olarak buraya gitmeyi tercih etmesi, bu mekanın eserdeki önemini arttırdığı kanısındayım. Şunu da eklemek isterim ki: Konuyu siz okurlara daha kolay kılmak isteyen her yazar, betimlemeden belirli bir seviyede faydalanmak zorundadır.En yakından örnek vermek gerekirse benim “Felatun Bey
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Erman-Pattuk-midterm odevi - NTBAH ZERNE Namk Kemalin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online