final engin - Engin Kl 3 Ocak 2005 20042005 Gz Dnemi TLL...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Engin Kılıç 3 Ocak 2005 2004–2005 Güz Dönemi TLL 101 A5, B5, C2, D2 Grupları Final Ödevi Sorusu Bu dönem okuduğumuz eserlerde iki temanın ön plana çıktığını gördük: çeşitli veçheleriyle modernleşme süreci ve milliyetçilik. Bu temaların “hesaplaştığı” ortak meselelerden biri de “din” olgusudur . Bu eserlerde, toplumsal yaşamı etkileyen/biçimlendiren/belirleyen bir değerler sistemi olarak dinin ve dini kurumların algılanışı ve yansıtılması konusunda, yazarların tutumları arasında farklılıklar ya da benzerlikler görebiliyor musunuz? Bu benzerlik ve farklılıkları, yazarların Batılılaşma ya da milli bilinç edinme süreçlerine bakışları çerçevesinde nasıl anlamlandırmak/konumlandırmak gerekir? Cevabınızı bu dönem okuduğumuz metinlerin tümüne (Namık Kemal, İntibah ; Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ile Rakım Efendi ; Fatma Aliye, Udi ; Halide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal ; Yakup Kadri Karaosmanoğlu,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online