gribbin 12-24 - Galileo 1590 larda compass(pusula) denilen...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Galileo 1590 larda compass(pusula) denilen bir calculator buluyo ilk başta çok iyi satıyo bu alet ama daha sonra başkaları da bu makineyi üretmeye başlıyo ve para getirmez oluyo. Daha sonra evleniyo ve 3 çocuğu oluyo bide bu dönemde kapalı birde zehiri gaz etlisinden dolayı hastalanıyo ölümüne de bu hastalığın sebep olduğu düşünülüyo. 1604 te hem filozof hemde math çı olarak hayatını sürdürdü. Accelaration hakkında çalışma yapıyodu ve hidrositatiği buldu. Keplerin yasasını ilk onaylayan oldu. Anti-aristocu olarak ün yapmıştı ve hayatını univ de kazandığı iyi maaşla konforlu yaşıyodu His supernova studies Keplerin süpernova yıldızını bulmasından sonra galile de bu yıldızın diğer yıldızlardan daha uzakta olduğunu ve farklı olduğunu belirtiyor. hayatında bu dönemde sıkıntılar yaşıyo. İtaly da seçim oluyo iç karışıklık yaşanıyo bu sırada sarpi diye biri yaptığı çalışmaları azimle devam ettiriyo bu da galile ye cesaret veriyo. o da bu gazla inertia, mekanik ve motion
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online