Gribbin Ch11 - Gribbin Chapter 11 • Until the end of 18...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gribbin Chapter 11 • Until the end of 18 th century Newton’s perception of light as a stream of particles dominated the wave model of light. • Up to the early twentieth century Newton’s statements was accepted as right, but after 20th century even his laws of motion were not the last word in mechanics. • By the end of the eighteenth century bi çok gözlemler yapılmış ve bunlar wave modelin oluşmasını sağlamış. Newtondan önce bile varmış bu gözlemlerin bazıları. • An Italian physicist Francesco Grimaldi (1618-1663), professor of mathematics at the Jesuit college, studied light by letting a beam of sunlight into a darkened room through a small hole. (Bunu daha sonraları Newton da yapmış)He found 1. Bu adam görmüşki ışık ikinci delikten geçip ekrana kavuşunca saçaklı bir görünüm sağlıyor ve bu sacaklar direk gelen ışığın oluşturcağından daha genişmiş. Demişki “the light had been bent outwards slightly as it passed through the hole” bunun adınada diffraction koymuş =) 2. when a small object was placed in the beam of light, the shadow cast by the object had coloured edges where light had been diffracted around the edge of the object and leaked into the shadow. ( buda ışığın dalga gibi yayıldığının örneği oluyormuş) bu shadowa parantez açmak lazım o parantezide şöyle doldurmak lazım (The fringes are coloured, like a rainbow, because different wavelengths of light are bent by different amounts, and different wavelengths correspond to different colours) • Bu herif bu düşünceleri adam öldükten 20 yıl sonra Physico-mathesis de lumine, coloribus, et hide ; denen kitapta yayınlanmış. Tabi adam öldüğünden düşüncelerini savunmak yada geliştirmek için orda yokmuş. Bu deneylerde hasas ölçüm filan gerektirdiğinden kimse bunla ilgilenmek istememiş. Galiba bu kitaptan sonra Newton fikrini wave modele doğru değiştirmiş. • 1727 de Newton öldükten sonra ışık teorileri hakkında düşünmek bütün yüz yılı domine etmiş. • Swiss mathematician Leonhard Euler introduced mathematical notations such as n, e and i , and he is also the archetypal example ofthe dangers of looking directly at the Sun. Salak sağ gözünü kaybetmiş =) Daha sonrada katarakt tan diğer gözünü kaybetmiş ama bunlar matematikle uğraşmasını engellememiş. • Bu herif ışıkla sesi bağdaştırarak çalışmış. 1760larda yazdığı mektupta kendini şöyle ifade etmiş “sunlight is 'with respect to the ether, what sound is with respect to air' and Sun as 'a bell ringing out light” • Joseph Lagrange (1736-1813), provided the basis for a mathematical description of the quantum world in the twentieth century. (önemsiz galiba adamdan bukadar bahsedilmiş) • 19th yüzyıla kadar hiç kimse ışığın yapısıyla alakalı bir düşünce değişikliğine gitmemiş. Ta ki Thomas Young doğana kadar....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Gribbin Ch11 - Gribbin Chapter 11 • Until the end of 18...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online