Gribin chapter 3 24-36

Gribin chapter 3 24-36 - Gribbin Chapter 3 pages 24-36...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gribbin Chapter 3 _ pages 24-36 Galileo hayatının geri kalanının roman otoriteleriyle çatışmakla geçtiğinden bahsediyor. 1611’de University of Pisa da profesörlerden biri condensation (yoğunlaşma) hakkında; buzun suyun condensed hali olduğunu söylüyor. Galileo ise buzun suda yüzdüğünden dolayı sudan daha hafif olduğu (less dense) ve sudan daha “rarified” olduğunu söylüyor. Başka bir herif de buzun batmamasını düz ve geniş bir zemini olmasına bağlıyor. Galileo bu görüşü çürütüyor. Daha sonra tüm katı maddelerin aynı yoğunlukta olup olmadığı ve onların suda yüzmesinin veya batmasının sadece şekillerine bağlı olup olmadığı görüşleri tartışılıyor. Galileo’nun vardığı sonuç: aynı compositiona ve farklı shape’lere sahip maddeler ilk başta suya batarlar daha sonra şekillerine göre yer değiştirirler. Galileo, Copernicanism hakkında hissettiklerini Grand Duchess Christina ya gönderdiği mektupta belirtiyor.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online