{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

H1A1 - Hist 1 Hafta 1 Anfi 1908 ylnda 2 Merutiyetin ilan...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hist 1. Hafta 1. Anfi 1908 yılında 2. Meşrutiyetin ilanı devrim olarak adlandırılıyor. Peki “devrim” nedir? Devrim tanımının içini doldurmak için tarihteki çeşitli örneklerini özellikle Osmanlıyı 2.Meşrutiyet ilanına iten örneklerini incelemek lazım. Gerçek birer devrim olarak nitelendirelebilecekler arasında Amerikan ,Fransız devrimleri, 3.Dünya ülkeleri Siyasi devrimleri( 1950’lerin sonundaki Küba devrimi gibi) sayılabilir. Bunlar çok önemli toplumsal değişimler getirdi, hatta Fransız devrimi bugünün dünya görüşünün temelinin atıldığı toplumsal harekettir; fakat Osmanlı gerçek anlamda komşularındaki toplumsal hareketlerden etkilenmiştir. Osmanlı kuzey komşusu Rusya zamanın anayasa oluşturmamış birkaç devletinden biriydi. 1905 te burada askerlerce yapılan fakat halkın destek vermediği bir darbe yapıldı ve başarısız oldu. Başarısız olmasına rağmen Osmanlıyı etkileyen meşrutiyet denemelerinden biriydi. ( darbenin ne kadar askeri olduğunun tarihi ve estetik kanıtı Potentin adlı donanma askerlerinin içinde bir isyan başlattığı gemidir.) 1917 de ise Rusya’nın sosyal yapısını bir daha aynı olmayacak şekilde değiştiren Bolşevik devrimi oldu. Komunist amaçlar içeren bu hareket gerçek bir devrimdir çünkü yapılan değişimler sonucu Rusyanın bütün politik, ekonomik ve sosyal-sınıfsal yapısı değişti. Aynı şekilde Fransız devrimi de kiliseye ait toprakları yoksul köylülere dağıtarak ve böylece aristokrasiye ödürücü bir darbe vurdu ve Fransa bir daha aynı Fransa olmadı. Burjuvazi yıkıldı ve toplumsal sistem yıkldı .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}