{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

H1A2 - Hst 1.hafta 2.anfi Modernlemenin bandan beri ncs...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hıst 1.hafta 2.anfi Modernleşmenin başından beri; öncüsü, direniş noktası ve koruyucusu oldu. (zaman zaman pasif kalıp tepki gösterse de ). Bu olgı-unun etkisiyle, 1908 meşrutiyeti o ana kadar siyasi hayatta yeterli söz hakkı olmayıp bunu arttırarak durumu düzeltmeye niyetli askeri bir gruptur. 1908 yılına, ittihat ve terakkinin Selanik, Sofya, Rumeli gibi askeri karargahlarda örgütlenen askerlerin eseri olarak bakarken bu subayları hareketin dinamiği yapan durumları anlamak lazım. Ordu her zamanki modernleşme öncüsü pozisyonunu bu tarihten sonra daha da güçlendiriyor. Türkiye cumhuriyetinde de ordu değişimin ekseni olacak. 1908 meşrutiyetinin ilanının ilk defa “hürrüyet bayramı olarak kutlanması modernleşme açısından geri dönülmez bir tarih. 1880 lerin öncesinde doğmuş bu kuşak bir görevleri olduğunu düşünüyor. Osmanlıyı kaostan kurtarmak olan bu amaçları, aydınların siyasi misyoner olduğu Genç osmalılar zamanında kafalarına kazınmış . Genç osmanlılrın içinne girmeseler de grubun yazıları bu kuşak arasında elden ele dolaştı. Osmanlı İttihat ve Terakkisi öğrenci grubu olmasına rağmen sadece bu bakış açısıyla sınırlı değildi. Paris, Londra gibi önemli merkezlerde siyasi örgütlenmeler oluşturdular. Jon Türklerin edebiyatı bu askeri sınıfın dünya görüşünü oluşturdu. Aydın sınıfı genişleyip askerleri de içine aldı. Bu askeri grubun vatanı kurtarmayı kendilerine üstlenmeleri “durumdan vazife çıkarmak” olarak adlandırılabilir. İttihat ve terakkiden önce Berlin anlaşması imzalandı ve bu örgütün kadroları bu anlaşmanın sarsıcı şartları altında gelişti. Bu anlaşmayla Sırplar bağımsızlık kazandı, bulgarlar bağımsız prenslik oldu . Bu anlaşmada şiddetle belirtilen tanzimata dayalı gayri Müslim-Müslim eşitsizliğinin giderilmesi sorunu ile, Osmanlının –özellikle Avrupa
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

H1A2 - Hst 1.hafta 2.anfi Modernlemenin bandan beri ncs...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online