{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

H2A1 - Hist 2 Hafta 1.Anfi ttihat ve terakkinin zihinsel...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hist 2. Hafta 1.Anfi İttihat ve terakkinin zihinsel haritalarında çizilen eylemleri gördük, şimdi sıra bunların ne kadarının gerçekleştiğinde. Rumeli karargahlarında başlayan kutlamalar, ittihatçıları , bütün Osmanlı vatandaşlarının Osmanlı bayrağı altında birleşmesi konusunda tekrar umutlandırıyor.”Hürriyet kahramanı” Enver bey, Niyazi bey gibi kurucuların sayesinde, birçok fiili destekle birlikte hürriyet ilan edildi fakat şimdiki soru asıl sosyal ve etnik sorunlar çözülebilecek mi, etnik gruplar bu gelişmeden “birleşme” anlamında ne kadar etkilenecek? 1908 yazında modernleşme çabası içindeki, 2.meşrutiyeti yeni ilan etmiş Osmanlı, daha kutlama havası devam ederken yeni sorunlarla karılaştı. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti, Avusturya-Macaristan Bosna-Herseği himayesine aldı, Girit Osmanlılardan ayrıldığını ilan etti. Bunlar; Osmanlıdaki dini, ama özellikle “Osmanlıcılık” fikrine inanan milliyetçiler için hiçbir şekilde kabul edilemez gelişmeler fakat Osmanlının bunlarla uğraşacak gücü yok çünkü içerisindeki karmaşa ve modernleşme çabalarına odaklanmak zorunda. Osmanlı vatandaşı ise elindeki tek güç olarak bu işgallerin kaynağı güçlere karşı boykot uygulamaya çalışacak: Örnek olarak fes giysisinin artık Avusturya-Macaristan dan almak yerine içerideki fabrikalarda üretmeye başlayacak. Daha önce belirttiklerimizin yanında, Arap ve Arnavut milliyetçiliği ile birlikte bu dalga, iyice genişleyip devrin son zamanlarına kadar ( istiklal savaşının eşiğinde iken ) son hızıyla devam edecek Ermeni milliyetçiliğine kadar durmayacak. Bu milliyeti akımların
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

H2A1 - Hist 2 Hafta 1.Anfi ttihat ve terakkinin zihinsel...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online