{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

H2A2 - Hist 2 Hafta 2 Anfi 31 Mart elebalarnn aslmas ile...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hist 2. Hafta 2. Anfi 31 Mart elebaşlarının asılması ile biten ittihatçıların değişim devrini anlamak için modernizasyon adına yaptıklarına bir bakmak gerekir. 31 marta kadar değişimci ittihat sürecinde tanzimat öncesi olan kanunlar gözden geçirilip genişletiliyor, yeni kanunlar yapılıyor. Fakat bu hukuksal değişim süreci, ittihatçılar uzun süre parlamentoda etkin olamadığı için “kanun hükmünde kararname” benzeri emirler ile gerçekleşiyor. Günümüzdeki birçok hukuksal değişimin kökü 2.meşrutiyet devrine dayanır.Dokunulmazlık hakkı, memurlara gereklli ön araştırma ve uyarı olmadan savcının dava açamaması gibi. İttihatçılar bu devirde önemi şimdi anlaşılan alanlarda değişim de yaptılar. İktisat önem verilen önemli bir konu. Osmanlı-Batı avrupa ticari ilşkileri kapitülasyonlar sebebiyle osmanlı aleyhine gelişti. İktisat konusundaki en büyük engel yeterli sermaye birikiminin olmaması.Hükümetin özel sektör yatırım alanlarına nakit sağlama gücü olmadığı için özel sektörü, yatırıma teşvik yasaları ile destekliyor. Altyapı, uzun vadeli kredili toprak sağlanması, yatırımcıların kooperatif, anonim şirketi gibi organizasyonlarla birleşmesinin teşviki hep bu devrin başlattığı yenilikler . Burada sermaye açısından özellikle Müslüman-Türk yatırımcılara destek söz konusu çünkü asıl
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}