H3A1 - Hist 3.Hafta 1.Anfi 19.yy daki osmanl...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hist 3.Hafta 1.Anfi 19.yy daki osmanlı modernleşmesinin 20.yy a yansımalarını ve osmanlının bu dönemdeki dış sorunlarını inceleyebilmek için Şark meselesinin bu dönemdeki gelişmesini anlamak gerekir. Uluslararsı gelişmeleri takip ve anlamaktan uzak bir siyaset grubu ile Osmanlının kendini savaşın içinde bulması, şark meselesi ile de ilişkilidir. Osmanlının almanya ile dostluğunun ve İngiltere-Fransa ile düşmanlığının sebebini anlamak için Osmanlının bu devirdeki batıdaki pozisyonu anlaşılmalıdır. 19.yy uluslararası politik arenası bir merkezi güçler rekabetidir ve 19.yy sonunda ciddi bir toprak paylaşımı sorunu ortaya çıkmıştı . Dünya ulusal sınırlarla bölünmemiş, ulusal bağımsızlığını kazanıp güçlenmiş bir kaç devlet var. İspanya ve Portekiz ile başlayan bu sömürge akımı içinde ülkeler bugünkü Latin Amerika, Güney Afrika, Hindistan, Uzak Doğu gibi bilinmeyen toprakları keşfedip sömürgeleştirdi . 19.yy ın sonlarında, daha önce fderasyonluk olup yüzyıl sonunda merkezi birliğini oluşturan İtalya ve Almanya bu yarışa katıldı ve bu İngiltere ile Fransanın otoritesine karşı en büyük meydan okuma oldu. Bu ikili güç çatışması sayesinde Osmanlının “şark meselesi üzerinde anlaşılmasın” politikası 1877-78 Osmanlı-Rus savaşına rağmen işe yaradı. Osmanlının politikası hep büyük güçleri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

H3A1 - Hist 3.Hafta 1.Anfi 19.yy daki osmanl...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online