{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

H3A2 - Hist 3.Hafta 2.Anfi Osmanlnn srekli bir atma iinde...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hist 3.Hafta 2.Anfi Osmanlının sürekli bir çatışma içinde olduğu Avusturya-Macaristan ve Rusya ile 1.Dünya Savaşı öncesi nasıl ittifaka girdiğini anlamak için bu devirdeki Balkanların durumuna bakmak lazım . Balkan savaşında Osmanlının kazandığı büyük yenilgi o güne kadar orduda modernleşme yapılan hiçbir uygulamanın işe yaramadığını gösterdi . Daha dün bağımsızlığını kazanmış bu tamamlanmamış güçler karşısında alınan bu yenilgi, buraya umutla gelmiş birçok subayın bir kurşun bile atmadan Anadoluya çekilmek zorunda kalmak, iktidardan sonra ordu subaylarının 4 yıl içinde ilk defa toprak kaybetmiş olmaları Osmanlı askeri için kabul edilemez bir durum. Bu yenilgi ile Trakya sınırı neredeyse bu günkü halini alıyor. Osmanlı Yunan ve İtalya işgalindeki adalarını bu ülkelere teslim etmek zorunda kaldı. Girit 1908 de tasdik edildi, I.Balkan savaşı ile çizilen sınır kabu edildi. 2.Balkan ile Edirne geri alındıysa da bu coğrafya da çok ciddi bir değişim olmadı. Fransız tarzı reformlarla yenilenen ordu bu kadar ciddi bir yenilgi alınca , “Prusya Tarzı Ordu Modeli” denilen Alman tarzı modernleşmeye daha fazla umut bağlanır oldu . Geniş bir kitle Alman yüksek rütbeli askeri Osmanlıya gelip emir-komuta zincirinin önemli bir kısmı olacaklar. Enver Paşa Kolordu Komutanı olacak ve Liman Von Sanders orduda en yüksek rütbeli subay olacak. Ordu eski paşa ve alaylı subaylardan temizlenecek; genç oldukları için bir çok asker bir anda önemli rütbeler atlayacak ve Alman savaş doktrini bire bir uygulanmaya çalışılacak. Sanders te bütün yabancı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

H3A2 - Hist 3.Hafta 2.Anfi Osmanlnn srekli bir atma iinde...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online