H4A1 - Hist 4.Hafta 1.Anfi 1914 yazına kadar hazırlanan...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hist 4.Hafta 1.Anfi 1914 yazına kadar hazırlanan planlar acaba savaş dönemi sırasında ne kadar gerçekçi kaldı? Bu sorunun cevabı için 19.yy sonu dünya haritasına bakılmalı. 19.yy sonu ile değişen yanlızca bu planlar değil, bütün anlayış,toplumsal-siyasal yapı olacak ve 1918 sonrası yeni kavram ve eylemlerle gelecek. Patlamaya hazır bekleyen savaşın kıvılcımı, Avus-Macar veliahtının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi oldu. Avus-Macar sert cevap verdi, Sırbistan da deklorasyonu kabul edip Temmuz sonunda genel seferberliğe girdi. Hemen ardından 31 Temmuzda da Rusya seferberliğe başladı. Bu süreçle birlikte Berlin için vakit ciddi biçimde azalıyor. 3 Ağustosta Fransa Almanyaya, 4 Ağustos ta İng Almanya ya savaş ilan ediyor. İng, Rus, Alm ve Fra askerlerine kolay ve çabuk bir zafer vaadediyor, Noel öncesi eve dönüş sözü veriliyor. Şeref, namus, erkeklik, vatan gibi kavramlar uzun zamandır olmadığı kadar güçlü dönüyor. Bu tarihten itibaren Almanyanın bütün askeri ilerleme formülü işlevlik kazanıyor. Almanyanın Hollanda- belçika gibi Parise çok yakın yerlerden burayı vurma şansı var. Avusturya – Macaristan Rusya tarafından sıkıştırılırken bir yandan da Sırbistanı sıkıştırıyor. Bu ortamdan faydalanan Almanya da bütün gücüyle Fransa sınırına yükleniyor, böylece İng ile bağlantısını kesmeyi umuyor. Fransızlar iki yerde(?) sınırına yükleniyor, böylece İng ile bağlantısını kesmeyi umuyor....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

H4A1 - Hist 4.Hafta 1.Anfi 1914 yazına kadar hazırlanan...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online