H5A1 - Hist 5.Hafta I Anfi I Dünya savaşında Osmanlı...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hist 5.Hafta I. Anfi I. Dünya savaşında Osmanlı bir geri dönüşe girmiş. Suriye-Irak cephelerinde İng ve Fra ilerleyişi durdurulamıyor. 1918 Eylül-Ekim aylarında Halepten Musula kadar elden çıkıyor. Trakyada hiçbir birliğin olmamasından yararlanan Bylgaristan tek taraflı bağımsızlık ilan ediyor. Daha sonra ise Almanya ve Avus-Macaristan savaşı kendileri ve müttefikleri adına kaybettiklerini kabul ettiler. Genel kanı 1928 de imzalanan mütarekenin Osmanlının sonunu hazırladığıdır. Aslınd başta Atatürk, Yıldırım orduları komutanlığına geldikten sonra bir barış istedi. İtitihat-terakkinin son hükümeti ve Donanma subayı Rauf Orbaydan oluşan heyet İngilizlerle anlaşamaya oturdu. Şartlar şöyle belirlendi: • Boğazlar açılıp Bolşevik ihtilaline karşı Rusyaya yardım gidecek • Boğazlar mayınlardan temizlenecek • Savaş tutsaklarının ve tutsak Ermaniler geri verilecek ( Tutsak Ruslar) • Sınırların denetlenme hakkının yanında ordunun terhisi, gemilerin teslimi • Müttefiklerin tehlikeli gördükleri yerleri işgal edebilmesi • Türk liman ve karasu barınaklarının düşmana teslimi • Bağdat demiryolu hattının teslimi • Kuzey-Batı İrandaki birliklerin çekilmesi • Azerbaycanın boşaltılması • Ulaşımın, telsitelefon hatlarının kontrolü. • Türk tutsaklar geri verilmeyecek • Hicaz, Asır, Yemen, Suriye, Iraktaki birliklerin en yakın düşman birliğine teslim olması • Alman ve avusturyalıların Osmanlı toprağından çıkarılması • Vilayet-i Sitte Maddesi- İtilaf birliklerinin belirledikleri 6 Ermeni vilayetinde karışıklık gördüklerinde işgal edebilmeleri...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

H5A1 - Hist 5.Hafta I Anfi I Dünya savaşında Osmanlı...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online