{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

H5A2 - Hist 5.Hafta 2.Anfi 1919 banda stanbulda toplanan...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hist 5.Hafta 2.Anfi 1919 başında İstanbulda toplanan subay gruplarının 2 alternatifi var. Bir grup ne olursa olsun ingiltere ile bir barış yapılması ve ittihat takımının tasviyesinden sonra kurulacak yönetimde Vahdettin yönetiminin ağırlığının olması. Aynı grubun içindeki başka bir görüş ise bu ülkelerin tamamen “yönetimine “girlimesi (manda olayı). Durum bu kadar ümitsiz mi diye sorulacak olursa gerçekten de fazla seçenek yok. Adana,Gaziantep, Kayseri çoktan Fransızların eline geçmiş. İtalya Antalya, Burdur, Ispara, Burduru ele geçirmiş; bu sebepten masaya bizim için ne konursa onunla yetinmek zorundayız. Fakat ikinci grup ise; İstanbul işgal edildiğinde kuvvetlerin yerleşme tarzından bu işgalin geçici olmadığı sonucunu çıkarıyor. “Maden her şekilde bağımsızlık ve barış olmayacak, biz çekildikçe onlar geliyor; yeni bir plitika geliştirmek lazım.” Bu İstanbula dönen Balkan, Trablusgarb gibi savaşlarda deneyim kazanmış ama genç subaylar 1918 sonu – 1919 başında organize olmaya başlıyorlar . 1915 yılında Ruslar Trakya -Bitlis -Muş hattına dayandığında Batı ve Doğu Anadoluda gerilla savaşı verecek bir grubun harbiye nezaretice oluşturulduğundan bahsetmiştik.(içinde hem asker, hem teşkilat-ı mahsusacı olan.) Bu ordu Anadoluya cephane depolamakla görevli ve gerktiğinde merkezden para yardımı alacak. Amaç, ikinci kuşak ittihatçıları örgütleyip Anadoluda isyan başlatabilmek. İstanbulda oluşan ilk direniş örgütünün –Karakol- görevi; mütarekeden sonra Anadoluya gidecek subaylara silah-asker birikimi sağlamak . Bu yeni plan 1914-1918 arası oluşturulan politik dengeleri değiştirecek. Fakat mücadele grubu içinde de yanlız kalmışız. Çarlık Rusyası yok olmuş. Bolşevik iktidarından sonra artık rusya İng nin
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

H5A2 - Hist 5.Hafta 2.Anfi 1919 banda stanbulda toplanan...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online