{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

High culture and masses from Patricia Crone

High culture and masses from Patricia Crone - from Patricia...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
from Patricia Crone Pre-Industrial Societies High Culture and Masses Paganism (Putperestlik) Paganisme göre insanlar ( elit ve mass ) birbirinin inancını paylaşmak zorunda değil. Paganların tanrıçaları doğal güçlerde gizli. Bu insanlar, herşeyi Bir olan’ın yapacağına ve kontrol edeceğine inanmıyorlar ve anlamıyorlar, bu yüzden kendilerine sahte tanrılar ediniyorlar. Çok tanrı olunca ancak yaşamın kontrol altında tutulabileceğini düşünüyorlar. Pagan tanrıları natural forces ’ı temsil ediyorlar. Ayrıca, bu insanlar kendi durumlarına göre, hangisi kendisine çare bulacaksa o tanrıçaya tapıyorlar. Bunun yanında belirledikleri bir ‘ high god’ var, bu ‘ creator god’ da olabilir. Pagan Greece’de elit tabaka geleneksel paganismi filozofileri için terk ettiler. Kendi düşüncelerini de masses’a yaymadılar, onları kendi hallerinde, inançları üzere bıraktılar. Aynı durum Roma imparatorluğunda da görüldü. Çin de ise buna benzer bir durum var fakat, ‘confucian morality’ var, insanların inançlarına, filozofilerine karışmadan, insanlar birbirlerinin tanrılarını paylaşabiliyor. Bunun yanında, confucian morality (bir çeşit dünya görüşü ayrıca) budism ve taoism ile birlikte ortaya çıkınca, bu üçlü bir imiş gibi göründü. Salvation Religions Salvation dinler der ki; sadece bir doğru vardır ve bu doğru dünyada herkes tarafından paylaşılmalıdır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}