HİST 2_ DÖNEM TAMAMI -...

HİST 2_ DÖNEM TAMAMI
Download Document
Showing pages : 1 - 2 of 62
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HISSSSSSSSSSSSSSST Syf :1-43 Aykut Kansu " Trk Tarihiliinde 1908 Devrimi zerine birka sz" Aykut Kansu 1908 devrimini ilk defa meruti monarinin kurulduu ve hkmetin yalnzca halk tarafndan seildii ve dolaysyla mutlaki monariye hizmet eden askeri ve sivil brokrasinin siyasal sreten dlanmaya alld bir dnemin balang noktas olarak gryor. 1876 anayasasnda bakanlar kurulunun meclise deil krala kar sorumlu olduunu ve kabine yelerinin seiminin krala brakldn olumsuz olarak belirtiyor. Bu ynyle 1876 anayasasnn liberal bir devrimden uzak olduunu vurguluyor. Bu sebeple 1876'da tepeden inme reform hareketi, 1908'e gelindiinde halkn zlemlerine yant vermekten uzakt diyor. Rus ve ran devrimleri de Trk kamuoyunu olduka etkiledi. 1909 ve 1912 de eski dzeni geri getirmeye ynelik hareketler oldu. buradan sonra adam Trk tarih yazclnda 1Dnya ncesi ve sonra arasnda srekliliin mi yoksa kopukluun mu olduu sorusuna deiniyor. Bu aamada Kemalist ideolojinin hakim olduu baskn tarih anlayndan bahsediyor. Gnmzdeki toplumsal, siyasal ve ekonomik tarih aratrmalar kemalist ideolojinin dna kamamtr. Bu baskn tarih anlay 1923 Cumhuriyetin ilan ile balayan sreci, o ana kadar gelen sreten tamamen ayrr. Bunlara gre 1908 yl bir askeri dnem olmaktan ok uzaktr. 1908 den sonraki siyasi ve ekonomik yap kmsenir ve asl devrimin 1923 Cumhuriyetin ilan ile geldii sylerler ve yazar buna kar. Kemalist ideolojinin 1923 ncesi Trkiye tasviri olduka olumsuzdur. rm monariden, padiahtan ve ttihat ve Terakkiden bahsedilir. Fakat askeri brokrasiden bahsedilirken son derece saygl bir tutum taknr. Bunun yannda bir de modernlik kuram var. Bunu savunanlar Trkiye'nin bir devrim sonucu deil de evrim sonucu bu noktaya geldiini savunuyorlar. Modernleme kuram ile Kemalist ideolojinin ortak noktas "modernletirici sekinler snfnn ve bunun toplumsal deiimdeki rolnn varldr. (Atatrk'n tek nderlii meselesi) Fakat yle bir ey de var; modernleme kuram tarihte srekli ve kesintisiz ilerlemeyi phesi kabul etmesi ve eletiriliyor yazda. Yani bunlar baarl modernleme srecini devrim yaanmadan, yava olandr diye tanmlyorlar. Bu da gerekleri saptryor. Modernleme kuramnn sekinci (Atatrk) bak as var ve bu kemalistler tarafndan kullanlyor sonuta da tutarl ve gereki tarih olumluyor diyor yazar. Bir de bamllk kuram varki bunlar da olaya ekonomik bakyorlar fakat yine Tepeden nme devrim anlay var. Fakat yazar, hem Trkiye'de o dnemde hem burjuva snfnn olmad savunmann hem de tepeden inme devrim mantnn elitiini sylyor. Yazar bamllk kuramn biraz daha mantkl buluyor ve daha mantnn elitiini sylyor....
View Full Document