Hist 6.Hafta 2.Anfi

Hist 6.Hafta 2.Anfi - Hist 6.Hafta 2.Anfi 1922 yl ile gelen...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hist 6.Hafta 2.Anfi 1922 yılı ile gelen ana sorun iktidarda oluşan iki başlılıktı. Devlet başkanlığı fikri öne çıkarken hilafetin ne olacağı önemli bir sorundu. 1922 Kasımıyla itibaren Ankaradaki "eski silan arkadaşları" - cephede birebir savaşmış ama politikanın dışına itilmiş kesim- savaş sonrası yapılması gerekenler ile ilgili farklı ideolojiler üretiyor. K.Karabekir gibi isimlerden oluşan "Önder Kadro" şu fikri öne sürdüler: "Cephede savaşmış ama cumhuriyet sonrası siyasete bulaşmış bu kadro siyasi görevlerii bıraklmaı, millet kaderini eline almalı, anayasl meşrutiyet içinde Hakimiyet-i Miliyye yeniden oluşturulmalı."Bu grup kişisel ve kurumsal diktatörlüğü engellemek için halkı yegane karar mekanizması yapıyor. bu grubun görüşüne göre siyasi partilerin çoğalmasıda çok önemli. I.Grup denen bu önder kadronun dışındaki nispeten daha Kemalist kitle demokrarik bir rejimin önemli olduğunu ama halk için, kalkınma için bir öncelik olmadığını savundular. Bu grup 3.Selimden bu yana en büyük modernizasyon projesini çok daha radikal, hızlı ve köklü bir şekilde başlattı. Bu dönemde bu ikinci kadro tarafından gündeme getirilen önemli bir soru ise "Bu modernizasyon demokrasi ile ne kadar bağdaşır?" Önemli bir kısım toplumun bu değişimlere hazır olmadığına inandığı için ilk defa milli mücadele kadrosu içinde ilk ideolojik çatlaklar oluştu. Bu noktadan sonra TBMM nin tanrı şu: 1922 Kasımından 1923 Nisanına kadar bir grup özgürlükleri meydana
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 2

Hist 6.Hafta 2.Anfi - Hist 6.Hafta 2.Anfi 1922 yl ile gelen...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online