Hist 7.Hafta I.Anfi

Hist 7.Hafta I.Anfi - Hist 7.Hafta I.Anfi Milli mcadelenin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hist 7.Hafta I.Anfi Milli mcadelenin nder kadrosu arsnda en bandan beri devam eden anlamazlk hilafetin kaldrlmas ile en ak eklini alacak. Rauf Orbay, K.Karaberkir, Cebensoy,Refet gibi isimlerin muhalefete gemesi ve 1924 anayasa grmelerinden kan kararlar sonucunda iltidar yeni reji iin yeni bir metin oluturcak ve bu metin Hakimiyet-i Milliye ye dayanan dzenin yeniden kurulmasn ngrecek. Bir kez daha gen osmanl ideolojisi doacak:Hrriyet esasna dayal demokratikl rejim. 1924 sonrs karar ve yarg alan meclis olmaktan kp meclis yasama-yrtme-yarg ayrmna gre yeniden dzenlenecek. Bu meclis oluumu, 20 yl ncesinin 2.merutiyetinin izlerini srdryor. ttihatlardan iktidara muhalefet olanlar varsa da, ittihatlk cumhuriyete de srayacak. ttihat ver cumhuriyet anlaamaz ngrs bylece yklacak. Hatta ittihatlk ile gelen anlay, davran kalb, 1908 ncesi ve sonras, Dha sonra cumhuriyetin mutfa saylacak. Kemalist derim olarak okuduumuz birok devrimin temeli 2.merutiyet cumhuriyetin mutfa saylacak....
View Full Document

Page1 / 2

Hist 7.Hafta I.Anfi - Hist 7.Hafta I.Anfi Milli mcadelenin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online