Hist 7.Hafta I.Anfi

Hist 7.Hafta I.Anfi - Hist 7.Hafta I.Anfi Milli...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hist 7.Hafta I.Anfi Milli mücadelenin önder kadrosu arsında en başından beri devam eden anlaşmazlık hilafetin kaldırılması ile en açık şeklini alacak. Rauf Orbay, K.Karaberkir, Cebensoy,Refet gibi isimlerin muhalefete geçmesi ve 1924 anayasa görüşmelerinden çıkan kararlar sonucunda iltidar “yeni reji için yeni bir metin” oluşturcak ve bu metin Hakimiyet-i Milliye ye dayanan düzenin yeniden kurulmasını öngörecek. Bir kez daha genç osmanlı ideolojisi doğacak:Hürriyet esasına dayalı demokratikl rejim. 1924 sonrsı karar ve yargı alanı meclis olmaktan çıkıp meclis yasama-yürütme-yargı ayrımına göre yeniden düzenlenecek. Bu meclis oluşumu, 20 yıl öncesinin 2.meşrutiyetinin izlerini sürdürüyor. İttihatçılardan iktidara muhalefet olanlar varsa da, ittihatçılık cumhuriyete de sıçrayacak. İttihat ver cumhuriyet anlaşamaz öngörüsü böylece yıkılacak. Hatta ittihatçılık ile gelen anlayış, davranış kalıbı, 1908 öncesi ve sonrası, Dha sonra cumhuriyetin mutfağı sayılacak.” Kemalist” derim olarak okuduğumuz birçok devrimin temeli 2.meşrutiyet cumhuriyetin mutfağı sayılacak....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Hist 7.Hafta I.Anfi - Hist 7.Hafta I.Anfi Milli...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online