Hist 7.hafta II.Anfi

Hist 7.hafta II.Anfi - Hist 7.Hafta II.Anfi 1860 lardan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hist 7.Hafta II.Anfi 1860 lardan balayarak Abdlhamit ve kartlar, Jn trkler ve ttihatlar, 1908 devrimi eksenlerinde devam eden hakimiyet-i millet sorunsal, 1925 meclisinin yol harits ile yeniden modenizasyon ad altnda gndeme gelecek ve u sorular sorulacak: Milli mcadelenin temeli ve modernizasyon projesi arasnda nasl bir balant kurabiliriz? Eski kurumlar korunmal m? Toplumun izin verdii kadarn m deitireceiz yoksa ok daha hzl m modernleeceiz? Vahdettin ve Halife iktidardan drldkten sonra modernizasyonumuza kim kar kabilir? Modernizasyonu topluma dayandrmazsak hangi temele dayandrabiliriz? Daha sonra bahsedilen bu temel ordu olarak belirlenecek. Eski Orgeneral smet Paann babakam olduu, eski komutanlar Karabekir, R.Orbay gibi isimlerin muhalefette olduu bir smet Paann babakam olduu, eski komutanlar Karabekir, R....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online