hist özetlerinin tamamı (2)

hist özetlerinin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HIST 1. HAFTA LBER ORTAYLI: MODERNLEME VE DOULULUK-BATILILIK EKMES Modernleme varolan deimenin deimesidir. Zaten sregelen deimenin ani ve hzl bir deime dnemine girmesidir. Toplumda sarsc etkiler yaratr. Ksenofobik (yabanc dman) deerlendirmeler (bkz: smrgeleme, yozlama vs...) doru deildir, duygusaldr. Osm. Srekli kltrel referans deitirmitir. (15.yy kadar Balkan, 16-18 Orta dou) ancak 19. yy dou-bat kutuplamas balad nk bat stnl artk bariz ve Osm onu takip etmek zorunda. (askeri+hukuk+idare kurumlar olarak) Osm modernlemesine batllaan toplum veya klasik osm iin dou toplumu demek anlamsz. Neden? : 1. Osm Akdeniz uygarl olmas (Akdenizde kltrel ovenizm(ar milliyetilik) yoktur) Corafyasndan kaynaklanyor. 2. Osm imp kendi tarihsel evrimi Trkler, 19.yy da daha ok batdaki askeri-teknik yenilikleri aldlar. zgr dnce tarz ve kltrel gelimeler Trkler arasna giremedi. Neden? : 1. Osm imp nun idari basksnn yan sra toplumsal kapallk (cami, okul tekke, aile) Osmda deiimi tasvir edecek dnr yok, nk Trk roman, sanat deien evreyi alglayamayan aydnn elinde. Ana fikir: D dnyaya kendi deer sistemimizden koparak hem de ona bal kalarak bakmay bilmek gerekir. Trk aydn idarenin sansrnden nce kendi kafasndaki sansrlerden kurtulmaldr. Dardan sadece askeri alanda alnd ed. Alannda falan etkilenilmedi kapal kalnd. LBER ORTAYLI: MPARATORLUUN EN UZUN YZYILI Bu yazy oku Osm da modernleme zorunluydu (bat hayranl deildi yani). Osm modernlemesine kesin bir tarih vermek mmkn deildir. nk modernleme nedir sorusuna ayn cevab herkes vermez.Neden? : 1. osm dank ve renkli bir imparatorluk. Bu yzden her kesinde modernleme farkl zamanlarda ve dzeylerde ortaya kmtr. lla bir zaman gerekiyorsa; Glhane Hatt- Hmayun 1839 .( II. Viyana kuatmasndan tanzimata kadar Osm modernlemesi iin tarih gerekli koullar hazrlad, bu tarihten sonra Osm yneticileri telala modernlemeyi srtlad ve halka dikte etmeye balad) Tanzimat brokratlar merkezi ynetimi glendirmeye alyorlard. nk yerel nfuz gruplar ynetimde kontrol ele geirmeye balamlard. Klasik mali sistem 19.yy da artk ilemiyordu.Vergi kaynaklarn iyi saptamak ve dzenlice toplamak iin iltizam sistemi yerine vilayet dzeyinde rgtlenmeler balad. lk yerel kurumsallamalar balad. Ordu da ayn ekilde yetersizdi....
View Full Document

Page1 / 43

hist özetlerinin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online