{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

hist özetlerinin tamamı (2)

hist özetlerinin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HIST 1. HAFTA İLBER ORTAYLI: “MODERNLEŞME VE DOĞULULUK-BATILILIK ÇEKİŞMESİ” Modernleşme varolan değişmenin değişmesidir. Zaten süregelen değişmenin ani ve hızlı bir değişme dönemine girmesidir. Toplumda sarsıcı etkiler yaratır. Ksenofobik (yabancı düşmanı) değerlendirmeler (bkz: sömürgeleşme, yozlaşma vs...) doğru değildir, duygusaldır. Osm. Sürekli kültürel referans değiştirmiştir. (15.yy kadar Balkan, 16-18 Orta doğu) ancak 19. yy doğu-batı kutuplaşması başladı çünkü batı üstünlüğü artık bariz ve Osm onu takip etmek zorunda. (askeri+hukuk+idare kurumları olarak) Osm modernleşmesine “batılılaşan toplum” veya klasik osm için “doğu toplumu” demek anlamsız. Neden? : 1. Osm Akdeniz uygarlığı olması (Akdenizde kültürel şovenizm(aşırı milliyetçilik) yoktur) Coğrafyasından kaynaklanıyor. 2. Osm imp kendi tarihsel evrimi Türkler, 19.yy da daha çok batıdaki askeri-teknik yenilikleri aldılar. Özgür düşünce tarzı ve kültürel gelişmeler Türkler arasına giremedi. Neden? : 1. Osm imp ‘nun idari baskısının yanı sıra toplumsal kapalılık (cami, okul tekke, aile) Osm’da değişimi tasvir edecek düşünür yok, çünkü Türk romanı, sanatı değişen çevreyi algılayamayan aydının elinde. Ana fikir: Dış dünyaya kendi değer sistemimizden koparak hem de ona bağlı kalarak bakmayı bilmek gerekir. Türk aydını idarenin sansüründen önce kendi kafasındaki sansürlerden kurtulmalıdır. Dışardan sadece askeri alanda alındı ed. Alanında falan etkilenilmedi kapalı kalındı. İLBER ORTAYLI: “İMPARATORLUĞUN EN UZUN YÜZYILI” Bu yazıyı oku Osm da modernleşme zorunluydu (batı hayranlığı değildi yani). Osm modernleşmesine kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Çünkü modernleşme nedir sorusuna aynı cevabı herkes vermez.Neden? : 1. osm dağınık ve renkli bir imparatorluk. Bu yüzden her köşesinde modernleşme farklı zamanlarda ve düzeylerde ortaya çıkmıştır. İlla bir zaman gerekiyorsa; Gülhane Hatt-ı Hümayun 1839 .( II. Viyana kuşatmasından tanzimata kadar Osm modernleşmesi için tarih gerekli koşulları hazırladı, bu tarihten sonra Osm yöneticileri telaşla modernleşmeyi sırtladı ve halka dikte etmeye başladı) Tanzimat bürokratları merkezi yönetimi güçlendirmeye çalışıyorlardı. Çünkü yerel nüfuz grupları yönetimde kontrolü ele geçirmeye başlamışlardı. Klasik mali sistem 19.yy da artık işlemiyordu.Vergi kaynaklarını iyi saptamak ve düzenlice toplamak için iltizam sistemi yerine vilayet düzeyinde örgütlenmeler başladı. İlk yerel kurumsallaşmalar başladı. Ordu da aynı şekilde yetersizdi. Bunların sonucunda osm modernleşmeye girmek zorunda kaldı. İlk esnada kendi kadroları+ dışarıdan gelenler modernleşmenin ideolojisini bilmese de gereklerini yapıyorlardı.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tanzimatçı, geleneksel toplumun ihtiyatlı tutuculuğuyla modernleşmenin zorlamalarına cevap verir. Demokrasiye inanmaz ve düşünmez ama halktan kopuk iş
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}